of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02MLY1110
Kamu Maliyesinde Ekonometrik Modeller
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-İsmail Sadık YAVUZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kamu maliyesi ile ilgili iktisadi konuların istatistiksel ve matematiksel olarak analiz edilmesidir. Bu güdü ile öncelikle ekonometri ile ilgili temel matematik konularına değinilecek, sonrasında ise paket programlar yardımı ile zaman serisi analizlerinin nasıl gerçekleştirileceği anlatılacaktır.
Dersin Hedefleri
En küçük kareler yönteminin matematiksel ifadesinin açıklanması
Zaman serisi analizlerinin neler olduğunun kavranması
ARIMA modellerinin matematiksel ifadesinin kavranması
Paket programlar yardımı ile ARIMA modeli tahmini
Durağanlık testlerinin matematiksel ifadesinin kavranması
Durağanlık testlerinin paket programlar aracılığı ile gerçekleştirilmesinin öğrenilmesi
VAR/VEC modellerinin matematiksel ifadesinin kavranması
VAR/VEC modellerinin paket programlar aracılığı ile gerçekleştirilmesinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ekonometrinin matematiksel temelleri
ARIMA modelelleri aracılığıyla zaman serisi analizlerinin matematiksel temelleri
Paket programlar aracılığı ile zaman serisi analizleri gerçekleştirebilme
Dersin İçeriği
Temel matematiksel ve istatistiksel kavramların tanıtılması: ortalama, varyans, standart sapma, hipotez testleri, t testi, Ki-kare testi, F testi, tek değişkenli regresyon modeli, klasik doğrusal regresyon modelinin temel varsayımları, zaman serisi analizleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
5
35
Ödev
1
50
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
5
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5