of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
06MLY6129
Ulusal Vergi Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminde karşılaşılan vergisel sorunların tartışma ortamı yaratılarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin mevzuat hakkındaki bilgilerinin genişletilmesidir.
Dersin Hedefleri
1. Vergi mevzuatının anlaşılmasının sağlanması. 2.Öğrencinin Türk Vergi Rejimini daha detaylı öğrenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Türk vergi mevzuatına hakim olma. 2. Türk vergi mevzuatının çelişkili hükümlerini bilme. 3. Gelirin unsurlarını daha detaylı öğrenme.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, Türk Vergi Mevzuatı kapsamında, gelir, gelirin unsurlarının (ücret, zirai kazanç, ticari kazanç,serbest meslek kazançları diğer kazanç ve iratlar, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı) çelişkili konu ve maddeleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar
ARSLAN, M., Vergi Hukuku, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2. Baskı, Malatya, 2000. ASLAN, M., Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ekim, Ankara, 2008. ATAR, Y., Vergi Hukuku, Mimoza Basım Yayım Dağıtım, 5. Baskı, Konya, 2004. BAYRAKLI, H.H., Genel Vergi Hukuku, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2005. BİLİCİ, N., Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 12. Baskı, Ankara, 2006. BİLİCİ, N., Vergi Hukuku (Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi), Seçkin Yayıncılık, 26. Baskı, Ankara, 2011. CANDAN, T., Vergi Suç ve Cezaları, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 1995. DEMİRBAŞ, T., Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005. GÜLSEN, G., Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998. IŞIK, A.K., KARAYILMAZ, E., ORGAN, İ., IŞIK, H., Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2005. KALENDEROĞLU, M., Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, Seçkin Yayıncılık, 16.Baskı, Ankara, 2007. KIRBAŞ, S., Vergi Hukuku, Siyasal Kitabevi, 16. Baskı, Ankara, 2004. KIZILOT, Ş., KIZILOT, Z., Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayımcılık, 12. Baskı, Ankara, 2007. MUTLUER, M. K., Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir İTİA, Yayın No: 214, Eskişehir, 1979. MALİYE HESAP UZMANLARI VAKFI, Türk Vergi Sisteminin Önündeki Temel Engeller ve Çözüm Önerileri, Türk Vergi Sistemi, 3. Bölüm. OKTAR, A., Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2006. ÖNCEL M., KUMRULU, A., ve ÇAĞAN, N., Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 16.Baskı, Ankara, 2003. ÖZSOYLU, F. A., Türkiye?de Kamu Sektörü, Nobel Kitabevi, 1. Baskı, Adana, 2006. PARLAR, A., DEMİREL G., Açıklamalı-İçtihatlı Adli- İdari Vergi Suçları, Adil Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2002. SABAN N., Vergi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, 5. Baskı, İstanbul, 2009. ŞENYÜZ, D., Vergi Ceza Hukuku, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2003. TAŞ, F., Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008. TOBB, HUV, Türk Vergi Sistemi, Doğuşum Matbaacılık, Ankara, Ekim, 2002. TURHAN, S., Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006. YARAŞLI, G.O., Türkiye?de Vergi Reformu, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2005. YILMAZ, K., Türk Vergi Hukuku (Vergi Sisteminin Esasları, Temel Kavram ve Kuramlar), Ce-Ka Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2003.
Materyal
Dokümanlar
Vergi Usul Kanunu, 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı kanun, RG. 10.01.1961, Sayı: 10703-10705, Tüm Vergi Kanunları, Seçkin Yayıncılık, 42. Baskı, Ankara, 2010. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı kanun, RG. 28.07.1953, Sayı: 8469,Tüm Vergi Kanunları, Seçkin Yayıncılık, 42. Baskı, Ankara, 2010. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/646, RG. Sayı: 27990, 10.07.2011.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek.
5
2
Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek.
5