of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03END6105
Acil Endodonti
1.00
4.00
4.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Bulem Üreyen Kaya 2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Murat Maden
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Endodontik acil durumların ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin teorik ve pratik olarak bilinmesi
Dersin Hedefleri
1. Gerçek acil durumların tanımlanması 2. Endodontik tedavi öncesi, sırası ve sonrasında acil durumun meydana geliş şeklinin tanımlanması 3. Acil hastalarına yaklaşımın belirlenmesi, 4. Endodontik acil tanı ve tedavisinin ileri tekniklerle yapılabilmesi, 5. Acil tıbbi müdahale, ilaç ve reçete bilgisinin ileri düzeyde olması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kök kanal tedavisi öncesi, randevular arası ve tedavi sonrası acil durumun meydana geliş şeklinin tanımlanması. 2. Gerçek acil durumlarının tanımlanması. 3. Acil hastasının emosyonel durumunun ve bu durumun teşhis ve tedaviyi nasıl etkileyeceğinin tanımlanması. 4. Fizyolojik ve psikolojik faktörlerin ağrı algısına etkisinin ve ağrıya olan reaksiyonun ve bunlarla başa çıkma yollarının tanımlanması. 5. Randevu aralarında ve tedavi sonrası meydana gelen alevlenmeyle ilişkili faktörlerin belirlenmesi. 6. Endodontik acillere yaklaşımın tanımlanması 7. Pulpal veya periradiküler teşhisin ve ağrının kaynağının tanımlanmasında radyografik bulgular, subjektif ve objektif değerlendirmenin öğrenilmesi. 8. Endodontik tedavi öncesi acilin ne zaman meydana gelebileceği ve bu acillerle nasıl başa çıkılabileceğinin tanımlanması. 9. Acillerde farmakolojik tedavi desteğinin (analjezik, antibiotik ve antienflamatuar ajanlar) ve bunların eflamasyonu veya enfeksiyonu kontrolünün tanımlanması. 10. Konu ile ilgili literatür takibi ve sunu yapabilmesi, orijinal çalışma planlayabilmesi.
Dersin İçeriği
Gerçek acil durumların tanımı, endodontik tedavi öncesi, sırası ve sonrasında acil durumlarda kullanılan ileri tanı ve tedavi yöntemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
20
Ödevler
10
5
50
Devam
10
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
28
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
Sınavlar
Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır.
3
2
Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir.
3