of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI1111
Jeopolitik ve Strateji
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Erjada Progonati
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin jeopolitik kavramını, bu kavramlar ışığında devletlerin izledikleri dış politika ve ulusal güvenlik stratejileri arasındaki ilişkinin ne olduğunun anlamasını sağlamaktır. Ayrıca bu kavramlar ışığında, hegemonik güç odaklarının dış politika stratejileri incelenerek, cari dış politika meseleleri ile ilgili öğrencilerin farkındalığı artırılacaktır.
Dersin Hedefleri
Bu ders, günümüzde uluslararası ilişkilerin belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş jeopolitik ve strateji olgusunun tarihsel sürecine odaklanmaktadır. Ders temel olarak jeopolitik ve strateji, kavramının tarihini, ortaya çıkış nedenlerini, inceleyerek küresel, bölgesel ve ulusal düzenin karakterini anlamaya odaklanmaktadır. Derste benimsenecek yaklaşım, tarihsel ve karşılaştırmalı bir perspektifle jeopolitik teorileri ele alarak bu meseleyi uluslararası politikaya yönelik pratik bir bakış açıyla harmanlamak jeopolitik ve strateji arasındaki ilişkiyi, bölgesel ve uluslararası dinamiklerle birlikte incelemektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Jeopolitik ve strateji kavramını öğrencilere tanıtmak, 2. Akademik literatürdeki ana temalar ve tartışmalarla öğrencileri tanıştırmak, 3. Öğrencileri, jeopolitik ve strateji alanında metodolojik zorluklara duyarlı hale getirmek, 4. Öğrencilere, jeopolitik ve strateji biliminin kavramları ile dünyayı ve güncel sorunları daha iyi anlamak için analitik perspektifler ve araçlar kazandırmak. 5. Bu kavramlar ışığında küresel ve bölgesel cari meseleleri ele almak .
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında jeopolilitik ve starteji kavramları; kara,deniz, hava jeopolitik teorileri; Avrasya, Balkanlar, Ortadoğu, Türk Dünyası jeopolitiği; jeopolitik esaslar üzerine politik strateji oluşturmak; büyük güçlerin dış politika stratejileri; orta ölçekli güçlerin jeopolitik sınırlılıkları; Türk dış politikasında jeopolitik tahayyülleri yer alacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
2
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
14
60
Ödevler
14
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Colins S. Gray ve Geoffrey Sloan: Jeopolitik, Jeostrateji ve Coğrafya
Hasert Çomak: Dünya Jeopolitiğinde Türkiye
Bilal Karabulut: Strateji, Jeostrateji ve Jeopolitik
Diğer Kaynaklar
Khaled Yacoub Oweis, Insight: Saudi Arabia boosts Salafist rivals to al Qaeda in
Syria, Reuters, October 1, 2013.
Edward Mead Earle, (Creadores de la estrategia moderna), III –Creators of the modern
strategy III, Military Circle, Buenos Aires, 1992.
Samuel Huntington, (199 6), The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Harvard.
A. Ilies, Elemente de Geografie Politica, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 1999.
Jenkis, A., Pepper, D., (eds.) The geography of peace and war, Oxford, 1985.
Materyal
Dokümanlar
Diğer doküman paylaşımları dersler boyunca internet üzerinde yapılacaktır.
Ödevler
14 hafta boyunca dersin konularına göre ödev konuları ayarlanacaktır.
Sınavlar
Toplamda iki sınav olacak(vize-final).
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
5
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
5