of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02UAI5142
Uluslararası İlişkilerde İnsan Hakları ve Koruma Sorumluluğu
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Adem Ali İren
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Uluslararası siyaset ve uluslararası hukukun en tartışmalı konularından olan insani müdahale ya da yirmi birinci yüzyılda ciddi değişikliğe uğramış haliyle koruma sorumluluğu insan haklarını koruyarak insani güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. Buna rağmen bu prensipleri kabul eden devletlerin uygulamalarında söz konusu ilkelere gerektiği kadar riayet edilmediği gözlenmektedir. Bu durumun sebepleri uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında yapılacak detaylı analizler çerçevesinde ele alınacaktır.
Dersin Hedefleri
insan haklarının uluslarasılaşma sürecini kavramak
uluslararası hukuk ve uluslararası politika arasındaki ilişkiyi analiz etmek
Uluslararası düzen ve adalet ikilemini incelemek
Koruma Sorumluluğu kavramını analiz etmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
uluslararası hukukun temel kavramları
İnsan haklarının tarihsel süreci
uluslararası ilişkiler teorileri ve adalet
Dersin İçeriği
İkinci Dünya savaşı sonrasında yaygınlaşmaya başlayan insan hakları, Soğuk Savaşın bitimiyle yeni bir döneme girmiş ve insan haklarının uluslararasılaşması hızlanmıştır. Fakat uluslararası sistemin gereklilikleri, egemenlik kavramı ve insan haklarının korumaya çalıştığı değerler zaman zaman birbiriyle çatışmaktadır. Evrensel insan hakları oluşturma çabalarının önündeki en büyük engel ise doğu-batı, kuzey-güney ekseninde kültürel, siyasal ve ekonomik anlamda ayrışan dünyanın değişik bölgelerinin insani güvenliği ve insan haklarını korumayı farklı şekillerde algılamaları olmaktadır. Yirmi birinci yüzyılın hemen başında ortaya çıkan “koruma sorumluluğu” kavramı gün geçtikçe gelişerek meşru bir zemine oturmaya başlamış ve devlet egemenliği algısındaki değişimi destekleyerek insani güvenliğin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Devletin güvenliği yerine insani güvenliği ön plana çıkaran bu yaklaşım, gücü devlet tekelinden çıkararak küresel anlamda bireyler üzerine dağıtmaktadır. Egemenlik devlete, insanı ve onun haklarını koruma sorumluluğu yüklemekte, devletin bu sorumluluğunu yerine getir(e)mediği durumlarda ise koruma sorumluluğu uluslararası toplumun bir görevi haline gelmektedir. Devletler, koruma sorumluluğunun insanı ve insan haklarını koruyan normatif tavrını teoride destekledikleri kadar uygulamada yeterince desteklememektedirler. Siyasi ve hukuki açıdan hiçbir devlet koruma sorumluluğunun önlemeye çalıştığı insanlığa karşı işlenen suçları, soykırımı, etnik temizliği ve savaş suçlarını desteklememesine rağmen, uluslararası toplum çoğu insani krizde birbirinden farklı tavır sergilemiştir. İnsan haklarını ve insani güvenliği korumayı amaçlayan “koruma sorumluluğu” akademik, felsefi, siyasi ve hukuki temelleri haklı savaş ve insani müdahaleye uzanan yeni bir kavramdır
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
42
588
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
20
Ödevler
1
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
60
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
DONNELLY, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, New York, 2003.

GROTIUS, Hugo, Grotius on the Rights of War and Peace, The Law Book Exchange, New Jersey, 2011.
HEHIR, Aidan, The Responsibility to Protect: Rhetoric, Reality and the Future of Humanitarian Intervention, Palgrave MacMillan, New York, 2012.
Diğer Kaynaklar
ERDOĞAN, Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, 2. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, 2011.
FREEMAN, Michael, İnsan Hakları Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, (çev.), Erkan Koca ve Asena Topçubaşı, Birleşik Yayınları, 2008.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme
4
2
Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme
4