of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE1110
Tarım Ekonomisi ve Kırsal Alan Çalışmalarında Davranışsal Ekonomi Yaklaşımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatma Handan Giray
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı

Çalışmalarının odağında insan olan Tarım Ekonomisi disiplini de insan davranışlarını anlamak ve analiz etmek amacıyla davranışsal ekonomi yaklaşımından yararlanmaktadır. Bu ders kapsamında, gerek üretici ve kırsal insan davranışlarının gerekse tüketici davranışlarının analizinde ve öngörülmesinde başarının artırılması için insanların her zaman akılcı kararlar alamayacağı gerçeği ile davranışsal ekonomi yaklaşımının ve uygulamalarının tarım ekonomisi ve kırsal alan çalışmalarında nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Davranışsal ekonomi yaklaşımının kapsamı ve tarihçesinin öğretilmesi
Davranışsal ekonomi yaklaşımının uygulamalarının öğretilmesi
Davranışsal ekonominin tarım ekonomisi ile ilgisinin öğretilmesi
Tarım ve gıda ürünleri pazarlamasında üretici ve tüketici davranışlarının analizinde davranışsal ekonomi yaklaşımının nasıl kullanılabilineceğinin öğretilmesi
Kırsal kalkınma çalışmalarında davranışsal ekonomi yaklaşımının nasıl kullanılabilineceğinin öğretilmesi
Öğrencilerin uygulama beceri ve kapasitelerinin arttırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kırsal insanın davranışlarını analiz etme kapasitesi
Saha çalışmalarında gerekli bilgi ve deneyim
Davranışsal ekonomi yaklaşımını uygulayabilir kapasiteye gelme
Tarımsal piyasaların analizine davranışsal ekonomiyi dahil etme becerisi
Dersin İçeriği
İnsan davranışlarının rasyonel (akılcı) olduğu varsayımı ile hareket eden ekonomi biliminin günümüz insanın karar ve uygulamalarını öngörmede ve açıklamada yetersiz kalması ile ortaya çıkan Davranışsal Ekonomi Yaklaşımına göre teorileri oluştururken sadece matematiksel verilerle analiz yapılmayıp ilgili teoriye psikolojik, sosyolojik ve kültürel unsurları da eklemek gerekir. Çünkü her zaman rasyonel kararlar alamayacak olan insanların kâr veya fayda maksimizazyonuna göre hareket etmeleri de her zaman mümkün olamayabilmektedir. İkibinli yıllarda öne çıkan çalışma alanlarından olan Davranışsal Ekonomi, insanların bazen neden mantıksız kararlar aldığını ve davranışlarının neden ekonomik modellerin tahminleri ile uyuşmadığını keşfetmek için psikoloji ve ekonomi üzerine kuruludur. Ekonomik kararları etkileyen özellikle üç psikolojik yanlılık, “kısıtlı rasyonalite”, “hakkaniyet algısı” ve “irade zaafiyeti” olarak tanımlanmaktadır.
alışmalarının odağında insan olan ve çok disiplinli çalışan Tarım Ekonomisi bilimi ve kırsal alan çalışmaları da insan davranışlarını anlamak ve analiz etmek amacıyla davranışsal ekonomi yaklaşımından yararlanmaktadır. Bu ders kapsamında, gerek üretici ve kırsal insan davranışlarının gerekse tüketici davranışlarının analizinde ve öngörülmesinde başarının artırılması için insanların her zaman akılcı kararlar alamayacağı gerçeği ile davranışsal ekonomi yaklaşımının ve uygulamalarının tarım ekonomisi ve kırsal alan çalışmalarında nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
25
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
2
25
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
50
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Az sayıdaki referans kitaba dayalı olarak hazırlanan ders notları öğrencilere verilecek, ders ağırlıklı olarak makaleler ve uygulama örnekleri üzerinden işlenecektir.
Diğer Kaynaklar
1. Altunöz, U., Altunöz, H., 2018. Davranışsal Ekonomi. Seçkin Yayıncılık Ders Kitapları, Barkod:9789750246678.
2. Nelson, Julie A., Hayatımızdaki Ekonomi, Çev: Didem Kizen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.
3. Kahneman, D., Tversky, A., 2002. “A Psychological Perspective on Economics”, American Economic Review. 93:2, 162-168.
4. Kahneman, D., 2011. Thinking, Fast and Slow, Penguin, 496 pp., ISBN 978-0141033570.
5. Krämer, W. Stat Papers (2014) 55: 915. https://doi.org/10.1007/s00362-013-0533-y
6. Can, Y., İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4:2,91-98http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_hia/arsiv/2012_2/yesim_can.pdf
7. Eser, R., Toigonbaeva, D., 2011. Psikoloji ve İktisadın Birleşimi Olarak Davranışsal İktisat, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6:1(2011), 287-321.
8. Ariely, D., 2010. “Predictably Irrational Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our Decisions.
9. Bertrand, Marianne, Sendhil Mullainathan and Eldar Shafir. 2004. "A Behavioral-Economics View of Poverty."American Economic Review, 94(2):419-423.
10. Chao, Li-Wei and Hans-Peter Kohler. 2007. "The Behavioral Economics of Altruism, Reciprocity, and Transfers within Families and Rural Communities: Evidence from Sub-Saharan Africa." PARC Working Paper Series, WPS 07-01.
11. Martınovska Stojcheska, A., Kotevska, A., Bogdanov, N., Nikolıc, A., 2015. Application of Rural Development Policy in South-Eastern Europe Countries: Behavioral Economics Approach, 25th NJF Congress: Nordic View to Sustainable Rural Development, 16-18 June 2018.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
2