of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5154
Küreselleşme ve Tarım
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı küreselleşmenin tanımı ve dinamikleri, küreselleşme süreci ve tarım sektörü üzerindeki etkileri; dünya ticaret sistemindeki gelişmelerin ulusal tarıma etkileri, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün tarım sektörüne yönelik küresel tarım politikaları, tarımsal destekleme sisteminde değişim, tarım ürünleri ticaretinde küresel rekabet, tarımsal üretimin şirketleşmesi olgusu, küresel gıda üretimi ve paylaşımındaki dengesizliklerin öğretilmesidir.
Dersin Hedefleri
1) Küreselleşmenin tanımı ve dinamiklerini öğrenir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Küreselleşmenin tanımı ve dinamiklerini öğrenir
2) Küreselleşme sürecinin tarım sektörü üzerindeki etkilerini öğrenir
3) Dünya ticaret sistemindeki gelişmelerin ulusal tarıma etkilerini öğrenir
4) IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün tarım sektörüne yönelik küresel tarım politikalarını öğrenir
5) Dünyadaki tarımsal destekleme sistemindeki değişimi öğrenir
6) Tarım ürünleri ticaretinde küresel rekabet olgusunu öğrenir
7) Küresel gıda üretimi ve paylaşımındaki dengesizlikleri öğrenir.
8) Küresel ekonomik krizlerin tarım sektörüne etkilerini öğrenir
9) Küresel gıda krizleri ve dünya gıda fiyatlarına etkilerini öğrenir
10) Tarımda küreselleşmenin gelişmiş ve az gelişmiş ülkelere etkilerini öğrenir
Dersin İçeriği
Küreselleşmenin tanımı ve dinamikleri, küreselleşme süreci ve tarım sektörü üzerindeki etkileri; dünya ticaret sistemindeki gelişmelerin ulusal tarıma etkileri, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün tarım sektörüne yönelik küresel tarım politikaları, tarımsal destekleme sisteminde değişim, küreselleşme sürecinin tarımda örgütlenme ve tarımsal yapılar üzerine etkileri, neo-liberal reformlar ve tarım, çok uluslu şirketler ve tarımsal ürün ticareti, küresel ekonomik krizler ve tarım, küresel gıda krizleri, dünya gıda fiyatları ve değişim seyri, uluslararası şirketler ve tarımda doğrudan yabancı yatırımlar, tarım sektöründe özelleştirme, tarım ürünleri üretimi ve ticaretinde Kuzey-Güney ilişkilerinin geleceği, tarımda küresel yönetişim sorunları, tarımda küreselleşmenin gelişmiş ve az gelişmiş ülkelere etkileri, GDO’lu ürünler ve ticareti, küresel gıda üretim ve dağıtımı yapısı, gıda ürünleri ve temel tarımsal girdilerin (tohum, gübre, ilaç) üretim ve dağıtımında tekelleşme sorunları, tarım ürünleri ticaretinde küresel rekabet, tarımsal üretimin şirketleşmesi olgusu ve gıda üretimi, küresel gıda üretimi ve paylaşımındaki dengesizlikler, tarım ürünleri ticareti açısından küreselleşme sürecinin getirdiği fırsatlar ve tehditlerin analizi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
50
Ödevler
2
30
60
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
Diğer Kaynaklar
R Joachim Von Braun And Eugenio Díaz-Bonilla, 2008. Globalızatıon Of Food And Agrıculture And The Poor. Internatıonal Food Polıcy Research Instıtute, Sustainable Solutions For Ending Hunger And Poverty. IFPRI, www.ifpri.org
Joachim Von Braun And Eugenio Díaz-Bonilla, 2008. Globalization of Agriculture and Food: Causes, Consequences, and Policy Implications, Chapter 1
Manuel Belo Moreira Agrıculture And Food In The Globalızatıon Age , Technical University of Lisbon, Portugal
Prasad, Eswar et al. 2003. Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence, International Monetary Fund,
Raynolds, Laura 1997. “Restructuring national agriculture, agro-food trade, and agrarian livelihoods in the Caribbean”. Pp119-132 in Globalising Food: agrarian questions and global restructuring, edited by Goodman and Watts. London: Routledge.
Young, E.M.2004. Globalization and food security: novel questions in a novel context? Progress in Development Studies 4,1 (2004) pp. 1–21
Jayaram Budho More, 2010. Impact Of Globalızatıon On Agrıculture, International Referred Research Journal ISSN-0974-2832 VOL. I * ISSUE—17
Ertuğrul, Cemil. 2004. Tarımda Küreselleşme, Uruguay Görüşmeleri ve Sonrası,: Odak Yayınları, Ankara.
Gülçubuk, Bülent. 2002. “Küreselleşmenin Kavramsal Çerçevesi Temel Dinamikleri ve Türkiye”. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002,Erzurum.
Öztürk, Fahriye. Ardor, Hakan Naim. 2006. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşmaları ve Avrupa Birliği(AB) ‘ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Tarımsal Mallar Dış Ticareti. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya 2006. ss.160-169
Şahinöz, Ahmet. Özaltan, Aylin. Gökduman, Işıl. 2005. Küreselleşme Sürecinde Türkiye Tarımı Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. Tarım Haftası’2005 Kongre. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. 3-7 Ocak 2005. Milli Kütüphane Ankara.
Shiva, Vandana. 1997. The Threat of the Globalization of Agriculture. Voluntary Service Overseas (VSO), 6 August 1997. http://www.hartford-hwp.com/archives/25a/007.html
Acar Mustafa, 2002/25-26, “Ekonomik Siyasal ve Sosyo-Kütürel Boyutuyla Küreselleşme: Tehdit mi Fırsat mı?”, Liberal Düşünce.
Acar Mustafa, 2003/26-27Nisan, “Küreselleşme ve Yoksulluk”, Bildiri, 4. Liberal İktisatçılar Kongresi, Kapadokya.
Ertuğrul Cemil, 1999/7, Küreselleşme Koşullarında Tarım Politikalarında Gelişmeler ve Türkiye, İktisat İşletme ve Finans
Gülçubuk Bülent, 2002/10, “Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye`nin Tarım Politikasına
Yansımaları”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi
Kendir Hülya, 2003/9, “Küreselleşen Tarım ve Türkiye`de Tarım Reformu”, Praksis
Soydal Filiz, 2002/1, “Uluslararası Anlaşmalarla Gelen Küreselleşme: Tarım ve Gıda Stratejileri”, Gıda Dergisi
Materyal
Dokümanlar
Hazırlanmış olan power point sunusu dönem başında öğrencilere dağıtılacaktır.
Ödevler
Ödev sunumarı ve uygulamalı örnek çözümler
Sınavlar
Bir vize ve bir final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
3
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
3