of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5112
Türkiye'nin Yönetim Yapısı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları
4-Hatice MESCİ 4-Osman Kürşat ACAR
Dersin Amacı
Kamu yönetimi alanında uzmanlık elde etmek isteyen öğrenciler için en temel konularından birisi olan ülkemizin idari teşkilatlanması hakkında şematik ve ayrıntılı bilgi sahibi yapmak
Dersin Hedefleri
Türkiye'nin idari teşkilat şemasının iyi derecede bilinmesini sağlamak İdari teşkilatlanmamızdaki temel ilkelerin bilinmesini sağlamak Merkezi yönetim - yerinden yönetim ayrımının öneminin kavratmak ve yeni tartışmalara katkı sağlamak İdari teşkilatımıza yeni giren kamu kurum ve kuruluşlarının statülerini değerlendirebilmem
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türkiye'nin idari teşkilat şemasının öğrenilmesi ve eleştiriler yapılabilmesi İdari teşkilatlanmamızdaki temel ilkelerin öğrenilmesi ve tartışılması Merkezi yönetim - yerinden yönetim ayrımının öneminin kavranması ve yeni tartışmalara katkı yapılması İdari teşkilatımıza yeni giren kamu kurum ve kuruluşlarının statülerinin değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
İdari yapılanma ve teşkilatımıza hakim olan ilkeler, merkezi yönetim- yerinden yönetim ayrımı, bunların fayda ve zararları, idari teşkilatımızda merkezi yönetim teşkilatlanması, yerinden yönetim teşkilatlanması ve örnek kurumların incelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
3
48
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
8
8
64
Ödev
2
10
Ödevler
4
7
28
Devam
10
10
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
A.Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Ankara. Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara. Arif Payaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme, Ankara. Atilla Özer, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara. Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT Raporları, Ankara Birgül Ayman Güler, Türkiye’nin Yönetimi, Ankara. Burhan Kuzu, Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum, İstanbul. Coşkun Can Aktan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, İzmir. Cumhurbaşkanlığı DDK Raporları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları, İçişleri Bakanlığı Raporları, TODAİE Raporları STK raporları Eyüp Zengin, Yerel Yönetim Birlikleri, Konya. Halil Kalabalık, Yerel Yönetim Hukuku, Teori, Uygulama, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı, Ankara. Hamza Eroğlu, İdare Hukuku Dersleri, Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, Ankara. Harun Çetintemel, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler, Ankara. İbrahim Özdemir, Meslek Kuruluşlarının Kamu Kurumu Niteliği, Ankara. İhsan Kuntbay, Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi, Ankara İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul. İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul. İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul. Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul. Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı-Hükümet Çatışması, Bursa. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. M.Sedat Taşkazan, Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odalarının Fonksiyonları ve İdari Yapısı, Konya. Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. Mustafa Ateş, Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Yönetimindeki Yeri, Organizasyon Yapısı, Görevleri ve Fonksiyonları, Ankara. Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul. Nuri Tortop ve diğerleri, Mahalli İdareler, Ankara. Ramazan Cengiz Derdiman, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Bursa. Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Açısından GAP, Diyarbakır. Ruşen Keleş, “Bölge Gerçeği ve Avrupa”, ÇYYD. C.7, ss.3-11. Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul. Seriye Sezen, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, Geleneksel Yapılanmadan Kopuş, Ankara. Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul. Taha Parla, Türkiye’nin Siyasi Rejimi, İstanbul. Tahsin Bekir Balta, Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ankara. Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, İstanbul. Veysel Atasoy, Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunları, İstanbul. Yahya Zabunoğlu, “YÖK ve İdare Hukuku”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 1.Kitap, ss.415-424. Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul. Yüksel Koçak, Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, Ankara. Zafer Üskül, Kamu Yönetimi Açısından Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları, Eskişehir.
Diğer Kaynaklar
Başbakanlık Resmi Gazete İnternet sitesi, www.resmigazete.gov.tr Başbakanlık, Mevzuat Bilgi Sistemi, www.mevzuat.gov.tr Cumhurbaşkanlığı, www.cankaya.gov.tr Başbakanlık, www.basbakanlik.gov.tr Diğer Bakanlıklar İçin bkz. www.turkiye.gov.tr (Devlet Ana Kapısı) TODAİE, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, www.yerelnet.org.tr Yerel Yönetimler Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği, www.yayed.org Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, www.mahalli-idareler.gov.tr
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
3