of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5117
Elektronik Devlet
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu yönetimi alanındaki güncel yaklaşımlardan biri olan e-devlet ile bilişim teknolojilerinin kamu yönetim ve hizmetleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. E-devlet ile klasik yönetim anlayışından önemli ölçüde farklılaşmalar meydana gelmektedir. Bu farklılaşmanın ortaya konulması dersin temel amacıdır.
Dersin Hedefleri
1. Bilişim teknolojilerinin kamu yönetimi ve hizmetleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi 2. Klasik yönetim anlayışı ile e-devlet arasındaki farkların öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Vatandaşların rolünde oluşan değişimin belirlenmesi. 2) İletişimin değişen yönünün belirlenmesi. 3) Örgütsel yapıda oluşan değişimin belirlenmesi. 4) Hizmet sunum şekillerinde oluşan değişikliklerin ortaya konulması 5) Yönetim anlayışında oluşan değişimin belirlenmesi. 6) Vatandaşların ilişki biçimlerinde oluşan değişimin ortaya konulması. 7) E-devletin sunduğu kolaylıkların belirlenmesi.
Dersin İçeriği
E-devletin dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları, gerekçeleri, sunduğu kolaylıklar ve e-devlet sonrası oluşan yeni kamu yönetimlerinin özellikleri incelenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Balcı, Asım; “E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Balcı, Asım vd. (Edit.), Seçkin, Ankara–2003. 2. Özcivelek, Erkmen Rukiye, “Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Devlet Tartışmaları:Kavram Üzerine Bir Sorgulama”, http://www.uzay.tubitak.gov.tr. 2009. 3. Baştan, Serhat vd., “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğru, Dokuz Eylül Üni. İİBF Dergisi, c.19, s.1, İzmir–2004. 4. Yıldız, Mete; “Elektronik (E) Devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Acar, Muhittin vd. (Edit.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara–2003. 5. Şahin, Ali vd.; “E-devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye”, Selçuk Üni.Sosyal Blimler Dergisi, s.9, Konya-2003. 6. Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayıncılık, Ankara–2003. 7. Pallı, Hayati; “Türk Ceza Kanununda Yer Alan Başlıca Bilişim Suçları”, http://adalet.gov.tr, 2009. 8. Uçkan, Özgür; E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, İstanbul–2003. 9. N. Hüseyi Kuran, “Türkiye İçin E-Devlet Modeli, Analiz ve Model Önerisi”, Asal Yayınları, 2005. 10. Ali Şahin, “Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet”, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2008. 11. Hüseyin Odabaş, “E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi”, Hiperlink Yayınları, 2009. 12. Murat Erdal, “Elektronik Devlet; E-Türkiye ve Kurumsal Dönüsüm”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004. 13. Mahmut Arslan, Sevcan Kılıç Akıncı, Pınar Bayhan Karapınar, “E-İş, E-Devlet, Etik”, Siyasal Kitabevi.
Materyal
Dokümanlar
1. Balcı, Asım; “E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Balcı, Asım vd. (Edit.), Seçkin, Ankara–2003. 2. Özcivelek, Erkmen Rukiye, “Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Devlet Tartışmaları:Kavram Üzerine Bir Sorgulama”, http://www.uzay.tubitak.gov.tr. 2009. 3. Baştan, Serhat vd., “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğru, Dokuz Eylül Üni. İİBF Dergisi, c.19, s.1, İzmir–2004. 4. Yıldız, Mete; “Elektronik (E) Devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Acar, Muhittin vd. (Edit.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara–2003. 5. Şahin, Ali vd.; “E-devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye”, Selçuk Üni.Sosyal Blimler Dergisi, s.9, Konya-2003. 6. Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayıncılık, Ankara–2003. 7. Pallı, Hayati; “Türk Ceza Kanununda Yer Alan Başlıca Bilişim Suçları”, http://adalet.gov.tr, 2009. 8. Uçkan, Özgür; E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, İstanbul–2003. 9. N. Hüseyi Kuran, “Türkiye İçin E-Devlet Modeli, Analiz ve Model Önerisi”, Asal Yayınları, 2005. 10. Ali Şahin, “Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet”, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2008. 11. Hüseyin Odabaş, “E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi”, Hiperlink Yayınları, 2009. 12. Murat Erdal, “Elektronik Devlet; E-Türkiye ve Kurumsal Dönüsüm”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004. 13. Mahmut Arslan, Sevcan Kılıç Akıncı, Pınar Bayhan Karapınar, “E-İş, E-Devlet, Etik”, Siyasal Kitabevi.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
4