of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5120
Çevre Yönetimi ve Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ülkemizde çevre yönetimin yönetsel ve kuramsal temellerinin tartılması.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Çevre politikası kavramının irdelenmesi 2) Devlet politikaları içinde çevre politikalarının etkinliklerinin değerlendirilmesi 3) Çevre koruma kavramının tartışılması 4) Çevre konusundaki çeşitli fon ve finansman kaynakları
Dersin İçeriği
Çevre yönetimi kavramı, Türkiye’de çevre yönetimi ve örgütlenmesi (merkez ve taşra örgütlenmesi), çevre ekonomisi, çevre koruma kavramı ve koruma fonları, gönüllü kuruluşlar, çevre politikası kavramı, devlet politikası olarak çevre, toplumsal politika olarak çevre, siyasal partilerin çevreye bakışları ve söylemleri, çevre politikalarının etkinliği ve verimliliği, uluslar arası çevre yönetimi ve örnek olaylar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
8
96
Ödev
1
30
Ödevler
1
24
24
Devam
0
0
Sunum
1
12
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
70
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
GÖKDAYI İsmail, Çevrenin Geleceği Yaklaşımlar ve Politikalar, TÇV Yay., Ankara, 1997.
Diğer Kaynaklar
HAMAMCI, Can: ?Çevre Hakkı Üzerine Düşünceler?, İnsan Hakları Yıllığı, C: 5-6, TODAİE Yay., Ankara, s.172. HAMAMCI, Can: ?Çevrenin Uluslararası Boyutları? İnsan Çevre Toplum, Ankara, 1992 s.287; HUFFMAN James L.. "Protecting the Environment From Orthodox Environmentalism", Harvard Journal of Law & Publc Policy, Spring 1992, Vol:15, Issue: 2, pp:349-360. HUNTLEY, James R.: Çevre Sorunları ve Atlantik İttifakı,1973, s.10 v.d. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI; Avrupa Birliği?nin ve Türkiye?nin Çevre Politikası ve Türkiye?nin Uyumu, İKV Yayınları, Müktesebat Uyum Serisi ; Eylül 2001 GÖNEN, Emre: Çevre Sorunları-Avrupa Toplulukları ve Türkiye Politikalarının Karşılaştırmalı İncelemesi, İktisadî Kalkınma Vakfı Yayını, Ocak 1990 İstanbul s.29; GÖRMEZ, Kemal: Türkiye?de Çevre Politikaları, Ankara, 1991, s.74. GUATTARI Felix, Üç Ekoloji, Hil Yay., İst., 1990. GÜNEY, Emrullah: ?Çevresel Bozulma: Ortam Sorunları?, Standart Dergisi, Çevre Özel Sayısı, Mayıs 1995, s.56. GÜNTER, Barth Hans: ?Çevre Politikası ve Ekolojiye Yönelik Planlama Enstrümanı Olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)-Uygulamadan Örnekler, TÇV, Ankara, 1991, s.19. GÜRAN, Sait: ?Çevre Kanunu Uygulamalarına Karşı İdarî Dava Açma Olanağı? Adana Barosu Dergisi Yıl:1, S.2, Temmuz 1992, s.15.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek