of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5121
Kamusal Politika Oluşturma ve İlkeleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin öncelikli amacı kamu politikasına yön veren temel ilke ve değerleri ve yaklaşımları; kamu politikasına ilişkin temel kavramları, süreçleri, aktörleri, politika alanlarını; değişik kamu politikalarına ilişkin çözümlemeleri ve yorumlamaları ortaya koyup, tartışılmasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
1) Kamu politikalarına ve kamu politikası sürecine ilişkin temel kavramları öğretmek 2) Kamu politikası oluşturma süreci ile politika oluşturma sürecinde yer alan aktörleri ve işlevlerini anlayabilmeyi sağlamak 3) Kamu politikasının özelliklerini ile kamu politikasına yön veren ilke ve değerleri öğretmek 4) Kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımları öğretmek 5) Sosyal devlet programları ve uygulamaları; sosyal güvenlik ve sosyal yardım programları ile sosyal devletin geçirdiği dönüşümleri kavramayı sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kamu politikalarına ve kamu politikası sürecine ilişkin temel kavramları bilmek 2) Kamu politikası oluşturma süreci ile politika oluşturma sürecinde yer alan aktörleri ve işlevlerini anlayabilmek 3) Kamu politikasının özelliklerini ile kamu politikasına yön veren ilke ve değerleri bilmek 4) Kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımları bilmek 5) Sosyal devlet programları ve uygulamaları; sosyal devletin geçirdiği dönüşümleri kavramış olmak ve kamu politikalarına etkisini çözümleyebilmek
Dersin İçeriği
Dersin öncelikli amacı politika, kamu politikası, kamu politikası türleri ve konuları, kamu politikası oluşturma süreci, politika oluşturma sürecinde yer alan aktörler, devlet, piyasa, kamu-özel sektör, sivil sektör, sosyal devlet bürokrat, politikacı, sivil aktörler gibi kavramları açıklamayı amaçlar. Ayrıca, kamu politikasının özellikleri ve kamu politikasına yön veren eşitlik, adalet, özgülük, etkinlik, erişim, katılım gibi ilke ve değerler ile kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımlar (rasyonel model, sınırlı-rasyonel model, artırımcı model, karma model, sistem yaklaşımı, çöp tenekesi yaklaşımı, yeni-liberal model vb.) verilmektir. Bunun yanında, yoksulluk, ayrımcılık, kadın sorunları, kimsesiz çocuklar, toplumsal ve ekonomik dışlanma ve marjinalleşme, sendikacılık ve sendikasızlaş(tır)ma, enformelleşme vb. sorunlarına daha yakından bakılmakta ve tartışılmaktadır. Sosyal devlet programları ve uygulamaları; sosyal güvenlik ve sosyal yardım programları ile sosyal devletin geçirdiği dönüşümler isunulmaktadır. Sosyal ve kamusal politikalara uluslararası perspektiften kısa bir bakış ortaya konmaktadır (AB, Dünya Bankası, ILO, BM, UNDP ve UNESCO).
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
20
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
1
3
3
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
90
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
H. H. Çevik ve S. Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Karar Verme, Seçkin, Ankara, 2008.
Diğer Kaynaklar
1. S. Sallan Gül, Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa! Etik, İstanbul, 2004. 2. D. Stone, The Art of Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, W. W. Norton & Company, New York, 1997. 3. H. Gül ve S. Sallan Gül, “Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 40, Sayı 3, s. 1–30, 2007. 4. H. Gül, M. A. Dulupçu, S. S. Gül, M. Okçu ve H. İ. Çarıkçı, “Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi”, IV. Aile Şurası, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18–20 Mayıs (2004). 5. F. Şenses, Küreselleşmenin Diğer Yüzü Yoksulluk, İletişim, İstanbul, 2002. 6. T. R. Dye, Understanding Public Policy, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1987. 7. C. Lindnlom ve E. J. Woodhouse, The Policy-Making Process, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1993. 8. A. Buğra ve Ç. Keyder, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. 9. A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, Geleceğin Güvensiz İnşası: Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009. 10. Z. Bauman, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ü. Öktem, Sarmal Yay., İstanbul, 1999. 11. A. Buğra, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim, İstanbul, 2003. 12. O. Işık ve M. Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim, İstanbul, 2001.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek