of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5122
Memurların Disiplin Huk. ve
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları
4-Hatice MESCİ
Dersin Amacı
Personel hukuku kapsamında kamu görevlilerinin disiplin iş ve işlemlerini, bunlara karşı savunma ve itiraz haklarını göstermek, ayrıca memur güvencesi kapsamında memurların yargılanmalarının izne tabi olduğu ve olmadığı durumları, şekil şartlarını ve sonuçlarını aktarmak
Dersin Hedefleri
Kamu görevlilerinin disiplin suç ve cezalarını bilmek Kamu görevlilerinin disiplin soruşturmaları usul ve esaslarını öğrenmek Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına karşı başvuru ve itiraz yollarını göstermek İzin sistemi çerçevesinde kamu görevlilerinin yargılanması kararlarının verilmesi ve ön soruşturmalarını göstermek İzne gerek olmaksızın kamu görevlilerinin yargılandığı durumları belirlemek Kamu görevlilerinin yargılanmasında uygulanan usul ve esasları bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kamu görevlilerinin disiplin suç ve cezalarının bilinmesi Kamu görevlilerinin disiplin soruşturmaları usul ve esaslarının öğrenilmesi Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına karşı başvuru ve itiraz yollarının gösterilmesi İzin sistemi çerçevesinde kamu görevlilerinin yargılanması kararlarının verilmesi ve ön soruşturmalarının açıklanması İzne gerek olmaksızın kamu görevlilerinin yargılandığı durumların belirlenmesi Kamu görevlilerinin yargılanmasında uygulanan usul ve esasların bilinmesi
Dersin İçeriği
Anaysa, Devlet Memurları Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında memur kavramı, memurların sorumlulukları, disiplin suç ve cezaları, disiplin soruşturması, soruşturma usul ve esasları, ilkeler, soruşturmanın sonucu, disiplin cezası verilmesi işlemi, cezaya itiraz, cezaya karşı diğer başvuru yolları memur (kamu görevlileri) güvencesi ve sistemler, Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve öncesi düzenlemeler, Anayasa ve yasalarla memurlara tanınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, memurun görev suçları ve bunların soruşturulması, memurlar için yargılama izni talebi, memurlara yargılanması izni verilmesi (lüzum-u muhakeme) veya verilmemesi (men-i muhakeme) kararları ve sonuçları, idari karar olarak yargılamaya dair verilen kararların yargısal denetimleri ve sonuçları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
16
3
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
3
48
Kısa Sınav
8
4
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
8
9
72
Ödev
2
10
Ödevler
2
9
18
Devam
0
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
2
8
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
25
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara. Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul. Hüsamettin Kırmızıgül, Uygulamada ve Teoride Disiplin Suç ve Cezaları ve Denetim Yolları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Erol Çetin, Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü ve Memur Suçları, Ankara. - İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara. - Hayri Orhun, Türkiye’de Devlet Memurlarının Hukuki Rejimi, Umumi Hatlariyle, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum, İstanbul. - Sulhi Dönmezer, “Memurun Muhakematı Bakımından Memur”, İÜHFM, C.9, ss.816-826. - Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara. - Ömer Asım Livanelioğlu, Memur Disiplin Hukuku, (Doktora Tezi), Ankara - Cemil Kaya, Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler, AİD. C.38, ss.61-87. - Bahir Sorguç, Disiplin ve İdari Soruşturma, Ankara. - Turan Genç, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza ve Disiplin Soruşturmaları, - Oğuz Sancakdar, Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ankara. - Kerem Altıparmak, Onur Karahanoğulları, “Bölge İdare Mahkemesi Kararıyla Anayasanın Zımnen İptali”, İnsan Hakları Yıllığı, C.19-20, ss.215-233. - A.Alper Durmuş, Açıklamalı, İçtihatlı, Notlu Memur Disiplin Hukuku, Ankara. - Uğur Mumcu, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması”, AÜHFD. C.38, ss.133-182. - Onur Ender Aslan, “Memurların Yargılanması Hakkında Yeni Yasa Üzerine Düşünceler”, AİD. C.33, ss.59-77. - Talat Rasim Özensoy, Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü ve Yeni Türk Ceza Kanunu Endeksi, İzmir - Yücel Oğurlu, “Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Sorunu ‘Ne Bis İn İdem’ Kuralı”, AÜHFD. C.9, ss.101-124. - Gürsel Kaplan, “Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Başvurmayı Engelleyen Düzenlemelerin Hukuk Devleti Prensibi Açısından Değerlendirilmesi”, Erzincan HFD. C.7, ss.309-334. - AİHM, Karaçay-Türkiye Davası - Anayasa Mahkemesi, 2007/88 Karar sayılı kararı
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
3
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5