of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5137
Kentsel Alanlarda Güncel Sorunlar
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kent, kentleşme, kentsel alan, kentsel planlama, kentlileşme, kentsel dönüşüm gibi kentin toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları tartışmak; dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmeleri, sorunları, politikaları ve uygulamaları incelemek; yeni-liberal küreselleşmenin kentsel alanlara olan etkisini çözümlemek; kentsel alanlardaki temel sorun alanlarını saptayarak bu alanlarda alan araştırması ve inceleme yapmak.
Dersin Hedefleri
1) Kentin toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları bilmek 2) Dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmelerin, sorunların, politikaların ve uygulamaların farkında olmak ve çözümleyebilmek; 3) Yeni-liberal küreselleşme ve kent ilişkisini çözümleyebilmek; 4) Kentsel alanlardaki temel sorun alanlarını saptayabilmek ve bu alanlarda alan araştırması ve inceleme yapabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kentin toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları bilmek 2) Dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmelerin, sorunların, politikaların ve uygulamaların farkında olmak ve çözümleyebilmek; 3) Yeni-liberal küreselleşme ve kent ilişkisini çözümleyebilmek; 4) Kentsel alanlardaki temel sorun alanlarını saptayabilmek ve bu alanlarda alan araştırması ve inceleme yapabilmek
Dersin İçeriği
Kentleşmenin ve kentleşme/kent politikasının temel kavramları; Türkiye?de, gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde kentleşme; Türkiye?de hızlı ve çarpık kentleşmenin nedenleri; kentsel alan, arsa ve arazi kullanımı; kent planlaması; kentsel konut politikası; gecekondulaşma; Türk kent toplumu ve kentlileşme; kentsel politika yapma süreci ve bu süreçte rol oynayan aktörler; kentlerin oluşum ve gelişimi ve ilgili teoriler; kent yaşamı, kent merkezleri, yerel ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma konularının gözden geçirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
2
60
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. R. Keleş, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara, 2004. 2. H. Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Çev. Ş. Karadeniz, İletişim, İstanbul, 1990. 3. H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, ?Türkiye?de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim?, içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar?II: Uygulama, s. 246?283, (der.) H. Özgür ve M. Kösecik, Nobel, Ankara, 2007.
Diğer Kaynaklar
1. R. Keleş, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara, 2004. 2. H. Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Çev. Ş. Karadeniz, İletişim, İstanbul, 1990. 3. H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, ?Türkiye?de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim?, içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar?II: Uygulama, s. 246?283, (der.) H. Özgür ve M. Kösecik, Nobel, Ankara, 2007.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
1 Vize ? 1 dönem ödevi ? 1 alan gezisi
Sınavlar
1 Ara Sınav ? 1 Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek