of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6103
Kamu Politikası Oluşturma ve Uygulama Süreci ve Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin öncelikli amacı kamu politikasına ilişkin temel kavramları, süreçleri, aktörleri, politika alanlarını; kamu politikasına yön veren temel ilke ve değerleri ve yaklaşımları; değişik kamu politikalarına ilişkin çözümlemeleri ve yorumlamaları ortaya koyup, tartışılmasını sağlamak; genel olarak kamu yönetiminde, devlet-toplum-birey-piyasa ilişkilerinde ve sosyal devlet anlayışında yaşanan dönüşümü, küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerini ve kamu politikalarına etkisini çözümleyebilmek.
Dersin Hedefleri
1. Kamu politikalarına ve kamu politikası sürecine ilişkin temel kavramları bilmek 2. Kamu politikası oluşturma süreci ile politika oluşturma sürecinde yer alan aktörleri ve işlevlerini anlayabilmek 3. Kamu politikasının özelliklerini ile kamu politikasına yön veren ilke ve değerleri bilmek 4. Kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımları bilmek 5. Sosyal devlette ve kamu yönetiminde yaşanan dönüşümü, küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerini ve kamu politikalarına etkisini çözümleyebilmek 6. Araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kamu politikalarına ve kamu politikası sürecine ilişkin temel kavramları bilmek 2. Kamu politikası oluşturma süreci ile politika oluşturma sürecinde yer alan aktörleri ve işlevlerini anlayabilmek 3. Kamu politikasının özelliklerini ile kamu politikasına yön veren ilke ve değerleri bilmek 4. Kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımları bilmek 5. Sosyal devlette ve kamu yönetiminde yaşanan dönüşümü, küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerini ve kamu politikalarına etkisini çözümleyebilmek 6. Araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin İçeriği
Ders politika, kamu politikası, kamu politikası türleri ve konuları, kamu politikası oluşturma süreci, politika oluşturma sürecinde yer alan aktörler, devlet, piyasa, kamu-özel sektör, sivil sektör, sosyal devlet bürokrat, politikacı, sivil aktörler gibi kavramları açıklamayı amaçlar. Ayrıca, kamu politikasının özellikleri ve yön veren eşitlik, adalet, özgülük, etkinlik, erişim, katılım gibi ilke ve değerler ile kent ve kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımlar (rasyonel model, sınırlı-rasyonel model, artırımcı model, karma model, sistem yaklaşımı, çöp tenekesi yaklaşımı, yeni-liberal model vb.) verilmektir. Bunun yanında, yoksulluk, eğitim, ayrımcılık, kadın sorunları, kimsesiz çocuklar, toplumsal ve ekonomik dışlanma ve marjinalleşme, enformelleşme vb. sorunlarına daha yakından bakılmakta ve tartışılmaktadır. Sosyal devlet programları ve uygulamaları; sosyal güvenlik ve sosyal yardım programları ile sosyal devletin geçirdiği dönüşümler sunulmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
3
48
Ödev
2
50
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
90
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
70
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
30
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
22-Kamu Politikası ve Temel Kavramlar-Hüseyin Gül
Diğer Kaynaklar
1) H. H. Çevik ve S. Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Karar Verme, Seçkin, Ankara, 2008. 2) S.Sallan Gül, Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa!, Etik Yayınları, İstanbul, 2004. 3) S.Sallan Gül, ?Kamu Yönetiminde Kalite, Piyasa ve Müşteri Arayışlarının İdeolojik Temelleri,? içinde Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, TODAİE, 21-22 Ekim, 1999, s.69-84. 4) K. Saybaşılı, Siyasette Temel Yaklaşımlar, 1-63. 5) F. E. Çelik, ?Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine?, AİDsi, Cilt 41, Sayı 3, s. 41?72, 2008. 6) H. Gül ve S. Sallan Gül, ?Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar?, AİD, Cilt 40, Sayı 3, s. 1?30, 2007. 7) F. Şenses, Küreselleşmenin Diğer Yüzü Yoksulluk, İletişim, İstanbul, 2002. 8) A. Buğra, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim, İstanbul, 2003. 9) C. Talas, Sosyal Politika Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Ders notunda verilen bölümler. 12) H. Gül, M. A. Dulupçu, S. S. Gül, M. Okçu ve H. İ. Çarıkçı, ?Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi?, IV. Aile Şurası, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18?20 Mayıs, 2004. 13) A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, Geleceğin Güvensiz İnşası: Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam, İstanbul, 2009. 14) R. Ptendergast ve F. Steward, ?Sunuş: Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma? içinde Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma, der. R. Ptendergast ve F. Steward, Yapı Kredi, 1995. 16) R. Dahl, ?Serbest Piyasa Neden Yeterli Değildir?? içinde Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi: Yeni Değerlendirmeler, Eds. L. Diamond ve M. F. Plattner, Çev. E. Özbudun ve L. Köker, s. 109-119. 17) H. Gül, ?ABD Örneği?nde Üçüncü Yol: Yoksulluğa ve Eşitsizliğe Bakışı ve Yeni Sağ İle Bir Karşılaştırma,? ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 34, Sayı 2, Aralık, s. 195-215, 2007. 19) M. Yıldız, ?Bir Kamu Politikası Aracı Olarak İnternet Kafeler,? AİD, 35, 2, 77-92, 2002.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Bir ara bir de dönem araştırma ödevi
Sınavlar
1 Ara ve 1 Final Sıvavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5