of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6139
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Şefika Eda Çiçek
Dersin Yardımcıları
0--
Dersin Amacı
Günümüzde küreselleşme, iletişimin hızlanması, bilginin önem kazanması, bilgi işleme teknolojisinin gelişmesi, tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi, insan unsurunun daha önem kazanması gibi birçok unsur yönetim düşüncesine farklı bakış açıları getirmiş ve organizasyonların yeniden yapılandırılmasını gerektirmiştir. Bu gelişmeler yönetim ve organizasyon konuları ile ilgili yeni kavram, teknik ve uygulamaları ortaya çıkarmıştır. Bu derste çağdaş yönetim ve organizasyon anlayışını oluşturan kavram ve uygulamalar ele alınacaktır.
Dersin Hedefleri
Dersin bitiminde öğrenciler çağdaş yönetim uygulamalarını ve bu kapsamda yer alan yeni yönetim kavram ve tekniklerini öğrenmiş olacak ve bu konular üzerinde yorum yapabileceklerdir
Dersin Öğrenme Çıktıları
-- Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.
- Yeni yönetim yaklaşımları ve bunların kamu yönetimine yansıması hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Bu derste yapılacak teorik anlatım ve sınıf tartışmaları ile çağdaş yönetim uygulamaları, post modern yönetim kavram ve teknikleri üzerinde durulacaktır. Özellikler üzerinde durulacak konular yeni kamu yönetimi, stratejik yönetim ve planlama, kamu performans yönetimi, e-devlet uygulamaları, yönetişim, kamu etiği, toplam kalite yönetimi vb. konulardır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
4
6
24
Devam
0
0
Sunum
3
10
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
30
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
70
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
- İsmail Bakan, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar), Beta Yayınevi - İktisat - İşletme - Muhasebe Uygulamaları, İstanbul 2013 3. Basım
- Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2003
- Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi II, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004
- Bekir Parlak, Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Beta Yayınevi - Ders Kitapları, İstanbul 2011 1. Baskı
- Cevat Elma, Kamile Demir, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık / Yönetim Dizisi, Ankara 2003 2. Basım
- Kolektif, Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular (Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlar), Gazi Kitabevi / İnsan Kaynakları - Yönetim Dizisi, Ankara 2011 1 basım
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
4