of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5122
Ağaç Teknolojisi-Silvikültür İlişkileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Odun özelliklerinin silvikültürel uygulamalardan nasıl ve hangi düzeyde etkilendiğinin öğretilmesidir.
Dersin Hedefleri
1. Ağaç malzeme özellikleri ve odun kalitesi hakkında detaylı bilgi vermek 2. Standartlar (ulusal ve uluslar arası) ve farklı kullanım alanları için standartlarda belirlenmiş ağaç malzeme özellikleri hakkında bilgi vermek 3. Silvikültürel uygulamaların ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisi hakkında bilgi vermek 4. Öğrencilerin Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 5. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğretmek 6. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamalar hakkında bilgi vermek 7. Sorunun tanımlanması, çözümlerin üretilmesi aşamalarında bireysel sorumluluk alabilme ve gerektiğinde takım çalışması yapmanın ve etik anlayışın önemini anlatmak 8. Öğrencilerin düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanmaları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler 1. Ağaç malzeme özellikleri, odun kalitesi hakkında detaylı bilgi sahibi olur 2. Standartlar (ulusal ve uluslar arası) uygular 3. Silvikültürel uygulamaların ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisini değerlendirir.Bu kuda yorum yapıp öneri geliştirebilir 4. Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunları değerlendirir 5. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliği konularında farkındalığı artar 6. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamaları uygular 7. Sorunun tanımlanması, çözümlerin üretilmesi aşamalarında bireysel sorumluluk alabilme ve gerektiğinde takım çalışması yapmanın ve etik anlayışın önemini kavrar 8. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme deneyimi kazanır
Dersin İçeriği
Ağaç teknolojisi ile ilgili temel kavramlar. Odun kalitesi kavramı. Dikim aralık mesafesi, aralama, gübreleme, budama vb. silvikültürel işlemlerin odun kalitesi üzerine etkileri. Ağaç ıslahı çalışmaları ve odun kalitesi ilişkileri.Genç odun. Hızlı büyümenin odun özellikleri ve ürün kalitesi üzerine etkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
2
32
Ödev
2
40
Ödevler
7
11
77
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
19
19
Arazi Çalışması
1
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Özel bir ders kitabı veya ders notu yoktur. Kaynak kitaplardan yararlanılır. Öğrencilere konularla ilgili ulusal-uluslararası makaleler verilir. Kendilerinin de bu konuda araştırma yapması beklenir. Derste makaleler tartışılır. Öğrenciler tüm incelenen makalelerden sorumludur.
Diğer Kaynaklar
1.ANONYMUS ,1987. Wood Hand Book, Forest Products Laboratory, US. Department of Agriculture, Madison, US. (www.fpl.fs.fed.us) 2.Zobel, B.J., 1992. Silvicultural Effects on Wood Properties, Instituto de Pesquisas Florestais, 2:31-38, ISSN:1413-9324 3.Haygreen, J.G., Bowyer, J.L., 1996. Forest Products and Wood Science 3. Edition Iowa State University Press, ISBN : 0-81382-256-4, US. 4.Smıth,D.M., Larson,B.C., Keltym.J., Ashton, P.M.S., 1996. The Practice of Silviculture: Applied Forest Ecology, Chapter 3: The Response of Individual Trees to Thinning and Pruning, Published by john Wiley &Sons Inc., New York, ISBN:0-471-10941-X. 5.Bozkurt,Y., Erdin,N., 1997. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, Bölüm:8, İ.Ü. Yayın No:3998, Fakülte Yayın No:445, ISBN:975-404-449-X, İstanbul 6.Güller, B., 2004. Kızılçamda Değişik Silvikültürel Müdahalelerin Odunun Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman End. Müh. Anabilim Dalı, İstanbul 7.Güller, B., Gürlevik N., 2005. Ormancılıkta Uygulanan Aralama Müdahalelerinin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğler Kitabı Cilt:3,751-759 8.Gürlevik N., Güller, B., 2005. Ormancılıkta Gübreleme ve Ülkemiz Açısından Önemi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğler Kitabı Cilt:21058-1067 9. Zobel,B.J., Sprague, J.R., 1998. Juvenile Wood in Forest Trees, Springer –Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 3-540-64032-0. 10. Puettmann, K. J., Messier C., Coates,K.D., Acceleratıng A Sılvıcultural metamorphosıs? A Critique of Silviculture: Managing for Complexity. Island Press, 2008. 206 pp., (ISBN 9781597261463 paper) 11. Mörling, T., 2002. Evaluation of annual ring width and ring density development following fertilisation and thinning of Scots pine, Ann. For. Sci. 59:29–40 12. Pape, R., 1999. Effects of Thinning Regime on the Wood Properties and Stem Quality of Picea abies, Scand. J. For. Res. 14: 38–50 13. Dunham, R. A., Cameron A. D., Petty, J. A., 1999.The Effect of Growth Rate on the Strength Properties of Sawn Beams of Silver Birch (Betula pendula Roth) 14. Zhang,J., Oliver, W. W, Powers, R. F. ,2005. Long-term effects of thinning and fertilization on growth of red fir in northeastern California Can. J. For. Res. 35: 1285–1293 15. Jaakkola, T., Mäkinen, H., Sarén M.-P., Saranpää P. , 2005. Does thinning intensity affect the tracheid dimensions of Norway spruce? Can. J. For. Res. 35: 2685–2697 16. Clark, AIII, Saucier, J. R., Baldwin, V C., Bower, D. R., 1994. Effect of initial spacing and thinning on lumber grade, yield, and strength of loblolly pine. Forest Products Journal Madison Nov/Dec 17. Raymond C.A., Muneri A., 2000. Effect of fertilizer on wood properties of Eucalyptus globulus Can. J. For. Res. 30: 136–144 18. Lundgren, C., 2003. Wood and fibre properties of fertilized Norway spruce. Doctoral dissertation. ISSN 1401-6230, ISBN 91-576-6522-2 19. Gibson M. D., Clason T. R., Hill G. L., Grozdits G. A.,2002.Influence of Thınnıng And Prunıng On Southern Pıne Veneer Qualıty (Proceedings of the eleventh biennial southern silvicultural research conference. Gen. Tech. Rep. SRS–48. Asheville, NC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station. 622 p.) 20. Cameron, A.D., 2002. Importance of early selective thinning in the development of long-term stand stability and improved log quality: a review. Forestry 75(1) 21. Güller,B.,Genç,M., Güller,A.,(2010):Aralama Müdahalelerinin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi, , III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi,Artvin
Materyal
Dokümanlar
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılır.
Ödevler
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Sınavlar
Öğrenci bilgi sistemi ve/veya enstitü web sayfasında ilan edilir
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi