of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ETK101
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr.Mustafa Koç
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere eğitim teknolojileri alanında bir araştırma problemini tanımlama, uygun araştırma deseni seçme, uygulama, veri toplama ve analizi bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrenim çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Nicel araştırmaların felsefi dayanağı olan pozitivist paradigma hakkında bilgi sahibi olma 2 Literatür taraması ve araştırma problemlerini belirleme sürecini açıklama ve bir araştırma konusu üzerinde uygulama 3 Betimsel (survey), deneysel, ilişkisel ve karşılaştırmalı nicel araştırma desenlerini açıklama ve verilen araştırma problemine uygun deseni seçebilme 4 Örneklem çeşitlerini özellikleriyle birlikte açıklama 5 Nicel veri toplama metotlarını ve ölçek çeşitlerini açıklama 6 Nicel veri analiz teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olma 7 Nitel araştırmaların felsefi dayanağı olan yorumlamacı (interpretive/constructivist) paradigma hakkında bilgi sahibi olma 8 Etnoğrafik, tarihsel, özel durum çalışması, odak grup çalışması, biyografik nitel araştırma desenlerini açıklama ve verilen araştırma problemine uygun deseni seçebilme 9 Nitel veri toplama metotlarını (gözlem, görüşme, dokümantasyon vb.) açıklama 10 Nitel veri analiz teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olma
Dersin İçeriği
Bu derste eğitim bilimleri alanında bir araştırma konusuna yönelik araştırma problemleri oluşturma, eleştirel literatür taraması yapma, uygun araştırma desenlerini seçme, veri toplama ve analiz tekniklerini kullanma ve raporlama üzerinde durulacaktır. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin felsefi temelleri, üstünlükleri ve sınırlılıkları tartışılacaktır. Nicel olarak, betimsel (survey), deneysel, ilişkisel ve karşılaştırmalı nicel desenler, ölçek oluşturma, örneklem çeşitleri, geçerlilik ve güvenilirlik, örneklerle açıklanacaktır. Nitel olarak, etnografik, tarihsel, örnek olay, odak grup, biyografik araştırma desenleri, veri toplama teknikleri (görüşme, gözlem, dokümantasyon vb.), güvenilirlik çalışmaları, içerik analizi ve gömülü teori analizleri örneklerle açıklanacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Glass, G. V., & Hopkins, K. D. (1996). Statistical methods in eduaction and psychology. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Kirk, R. E. (1995). Experimental design: Procedures for the behavioral sciences. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
Pedhazur, E. J. (1997). Multiple regression in behavioral research. New York: Harcourt Brace College Publishers.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Glass, G. V., & Hopkins, K. D. (1996). Statistical methods in eduaction and psychology. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Kirk, R. E. (1995). Experimental design: Procedures for the behavioral sciences. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
Pedhazur, E. J. (1997). Multiple regression in behavioral research. New York: Harcourt Brace College Publishers.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
 
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.