of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ETK108
İstatistiksel Veri Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr.Mustafa Koç
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sosyal bilimler ve eğitim araştırmalarında kullanılan istatistiksel tekniklerin öğretilmesi ve nicel verilerin yorumlanmasında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir.
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Temel istatistik kavramları açıklar ve tartışır. 2) Anket tasarlamayı ve veri toplamayı öğrenir. 3) SPSS'e veri girer ve düzenler. 4) Betimsel istatistik analizleri açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 5) Veriye uygun istatistik kullanabilir. 6) Ortalama karşılaştırma analizlerini (t-test ve ANOVA) açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 7) Tekrarlı ölçümler analizini açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 8) Korelasyon ve regresyon analizlerini açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 9) ANCOVA, MANOVA ve MANCOVA analizlerini açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 10) Parametrik olmayan istatistikleri açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 11) İstatistikte güvenilirlik ve geçerlilik açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 12) Faktör analizini açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular.
Dersin İçeriği
Temel istatistiksel bilgiler, anket tasarlama ve veri toplama, SPSS?e veri girişi ve düzenlenmesi, betimsel istatistik, normal dağılım, ortalama karşılaştırma analizleri, tekrarlı ölçümler, korelasyon, regresyon, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, parametrik olmayan testler, güvenirlik, geçerlik, faktör analizi gibi konuları içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
1) Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için İstatistik. Ankara: PegemAkademi.
2) Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
3) Cohen, J., & Cohen, P. (1983). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
4) Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
5) George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 11.0 update (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
6) Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi - AMOS uygulamaları. Ankara Detay Yayıncılık.
7) Pallant, J. (2011). Spss survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (4th ed.). Australia: Allen & Unwin
8) Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Allyn and Bacon, Boston.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
 
2
Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama.