of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5130
Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
yok
Dersin Amacı
-İslâmî kültür çevresinde yaşanan dindarlığın çeşitli boyutlarına ait tezahürleri psikolojik bakış açısıyla anlama ve yorumlama nosyonu kazandırmak.
-Psikolojik içeriğe sahip ayet ve hadisleri, modern psikoloji bilimi açısından yorumlama becerisi kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin belirlenen program çıktılarına katkısının gerçekleştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Dinî yaşantının çeşitli boyutlarını bilimsel bakış açısıyla psikolojik açıdan tasvir ve tahlil edebilme bilgi ve becerisi kazanmak 2. İslam dünyasında geçmişte ve günümüzde yapılan psikoloji ve din psikolojisi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak 3. Toplumda yaşanmakta olan dinî yaşantıyı bilimsel bakış açısıyla araştırabilme yetisi ve metodu kazanmak 4. Dindeki kutsal metinler üzerinde psikolojik bakış açısıyla içerik analizi yapabilme 5. Dinî fenomenleri fenomenoljik yöntemle tasvir ve tahlil edbilme.
Dersin İçeriği
Kur'ân'da insanın temel nitelikleri, para psikolojik dinî fenomenler (mucize, keramet), fıtrat ve din duygusu, vicdan, dinlerde ve İslam'da kutsal zaman ve mekân fenomeni,kıskançlık, hadislerde empati, Kur'an'da geçen üç temel güdü, zayıf yaratılmanın anlamı, iman ve İslam, niyet, ayet ve hadislerde öfke kontrolü, dinde aşırılık, hadislerde eş seçimi ve evlilik, şirk ve müşrikin psikolojisi, isra ve mi'rac
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
20
5
100
Ödev
1
40
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
195
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
110
 
Kaynaklar
Ders Notu
-Hüseyin Certel, Kur'ân'da İnsan,Isparta 2002.
-Hüseyin Certel,Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu Ders Notu
-Kur'ân tefsirleri
-Hadis kaynakları

Diğer Kaynaklar
-Hüseyin Certel, Kur'ân'da İnsan,Isparta 2002.
-Hüseyin Certel,Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu Ders Notu
-Kur'ân tefsirleri
-Hadis kaynakları

Materyal
Dokümanlar
-Hüseyin Certel, Kur'ân'da İnsan,Isparta 2002.
-Hüseyin Certel,Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu Ders Notu
-Kur'ân tefsirleri
-Hadis kaynakları

Ödevler
Dönem içinde her öğrenciye bir ödev yaptırılır.
Sınavlar
Dönem içinde bir ara sınav ve dönem sonunda bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5