of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5160
İslam Felsefesinde Varlık ve Bilgi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İslâm felsefesinde ekoller ve akımlar, İslâm felsefesinde bilgi, varlık ve değer problemini kavratmak, İslam felsefesinde siyaset düşüncesini, İslam düşüncesinin Osmanlı düşüncesindeki etkilerini incelemek, İslam düşüncesinin İbn Rüşd sonrası durumunu ve duraklama sürecine girişinin nedenlerini kavratmak.
Dersin Hedefleri
Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kindî, Farabî, İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali ve İşrakilik ekolünün varlık, bilgi, değer problemine dair düşüncelerini kavramış olma. İslâm felsefesinde Tehâfüt geleneğini ve önemini anlama. İslâm düşüncesinin Osmanlı düşüncesindeki etkilerini inceleme ve araştırma yapma yeteneğini geliştirme. İslâm felsefesinin duraklama sürence girişinin nedenlerini kavrama ve günümüzdeki konumunu değerlendirebilme.
Dersin İçeriği
İslâm felsefesinde ekoller ve akımlar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
75
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
25
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İslam Felsefesinde varlık ve bilgi konusu
Diğer Kaynaklar
1.- Bayrakdar, ?M., İslâm Felsefesine Giriş?, , ISBN:975-389-245-4, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Türkiye. 2.- Atay, H., ?Farabi ve İbn Sina?ya Göre Yaratma?, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 3.- Şerif, M.M. (ed.), ?Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri?, ISBN: 975-574-227-1, İnsan Yayınları, 1997, İstanbul, Türkiye. 4.- Kaya, M., ?İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri?, ISBN: 975-8740-10-5, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 5- Şulul, C., Kindî Metafiziği, ISBN: 975-574-370-7, İnsan Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 6- Aydın, İ.H., ?Farabî?de Metafizik Düşünce?, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye. 7- Aydın, İ.H., ?Farabî?de Bilgi Teorisi, ISBN: 975-437-462-7, Ötüken Neşriyat, 2003, İstanbul, Türkiye. 8- Kutluer, İ., İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, ISBN: 975-355-465-6, İz Yayıncılık, 2002, İstanbul, Türkiye. 9- Sarıoğlu, H., ?İbn Rüşd Felsefesi?, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 10- İbn Haldûn, Mukaddime, C. I-II, (trc. Süleman Uludağ),, ISBN: 978-975-6611-72-2, Dergâh Yayınları, İstanbul, Türkiye. 11- Sözen, K., İbn Kemal?de Metafizik, ISBN: 795-7135-04-6, Fakülte Kitabevi, 2001, Isparta, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.