of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB5194
Modern Dönemde Mantık
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1- Modern dönem Mantık eserleri ile ilgili bilgilendirmek 2- Sembolik Mantık ve Fuzzy Mantığını öğretmek.
Dersin Hedefleri
Modern Mantığını öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Modern dönem Mantık faaliyetlerinin tarihçesi, problemleri ve eleştirileri hakkında bilgi sahibi olunur.
Dersin İçeriği
Salt ve Formel Mantık Tartışmaları, Sembolik Mantık, Fuzzy Mantığı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
6
7
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Kindî, el-Hîle li-def’il’l-ahzân, thk. Mustafa Çağrıcı, MÜİFYayınları, İstanbul, 1999. 2-Fârâbî, Fusulu müntezeât, nşr.M. Fahri, (el-Firkru’l-arabî, II içinde, s.65-83), Beyrut, 1979. 3-İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-ahlâk, Beyrut, 1398. 4-İbn Hazm’ın el-Ahlâk ve’s-siyer fî müdâvâti’n-nüfûs, Beyrut, 1985. 5-Râgıb el-Isfahânî, ez-Zerîa ilâ mekârîmi’ş-şerîa, Kahire, 1405/1985. 6-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-dîn, Kahire, 1334. 7-Maverdî Edebu’d-dünya ve’dîn, Beyrut, 1978. 8-Foot, Philippa, ed., Theories of Ethics, OUP, 1967 9-Mackie, J.L., Invanting Right and Wrong Penguin, 1977. 10-Singer, Peter, ed. A Companion to Ethics, Blackwell, 1991. 11-Moore, G.E., Principia Ethica, CUP, 1993. 12-Williams, B. and Smart, J.J.C., Utilitarianism: for and against, CUP, 1973. 13-Williams, B., Morality New York, Harper, 1972. 14-Mill, J.S., Utilitarianism, 15-Maritain, Jacques, Moral Philosophy, New York, 1964.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
 
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.