of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6188
Türk Kimliğinin Sosyolojik Temelleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-A.Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türk millî kimliğinin toplumsal ve kültürel kökenlerinin ortaya konulması.
Dersin Hedefleri
Türk milletinin kültürel yapısını anlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türk kültürü sosyolojik bakımdan öğrenilecek.
Dersin İçeriği
Türk kültürü binlerce yıllık yazılı ve sözlü bir kültürdür. Kökenleri Asya içlerindeki resim yazılarla başlayarak, Yenisey-Oehun yazıtlarınca devam etmekte ve günümüze ulaşmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
1
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Aalto, Pentti (2000) “Orhon Yazıtlarındaki At İsimleri Üzerine”, (Çev. Erhan Aydın),
Türk Dili, 587, 453-457.
Abik, A. Deniz (2011), “Orhun Yazıtlarında -MA- Olumsuzluk İşaretleyicisi Alan Fiiller”,
“Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21.
Yüzyıl” Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 26-29
Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı (Cilt 1), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi,
15-30.
Açıkgöz, Halil (1996), “Bilge Kağan Yazıtının Doğu Yüzünün İlk Satırında (i)ki (e)d(i)z
k(e)r(e) küll(ü)g mü Yoksa kid(i)z k(e)r(e)kül(ü)g “keçe çadırlı” mı Okunmalı?”,
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı–Belleten 1994, Ankara, 1-10.
Akay, Nilay (2006), Orhun Abideleri Üzerine Bir Sentaks Çalışması, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aksan, Doğan (1983), “Köktürkçenin Söz Varlığı Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı –Belleten, 1980 – 1981, Ankara, 17-21.
Aksan, Doğan (1994), “Göktürk Anıtlarında Söz Sanatları: Güçlü Anlatım Yolları”, Türk
Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1990, Ankara, 1-12.
Aksan, Doğan (2000), En Eski Türkçenin İzlerinde, Orhun ve Yenisey Yazıtları
Üzerinde Sözcükbilim, Anlambilim ve Biçembilim İncelemelerinin Aydınlattığı
Gerçekler, İstanbul: Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık.
Alyılmaz, Cengiz (1994), Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi
Yayınları.
Alyılmaz, Cengiz (1996), “Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar”, Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4, 155-163.
Alyılmaz, Cengiz (2000), “Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme”, TDAYBelleten, 11-18.
Alyılmaz, Cengiz (2003), “Köl Tigin Yazıtına Sonradan Yapılan Eklemeler” TUBA, 27/1,
99-108.
Alyılmaz, Cengiz (2004), “İpek Yolu ve Orhun Yazıtları, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 24, 181-192.
Materyal
Dokümanlar
Alyılmaz, Cengiz (2005), Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Ankara: Kurmay
Yayınları.
Alyılmaz, Cengiz (2007), “(Kök) Türk Harfli Yazıtların İzinde”, Ankara: Karam
Yayıncılık.
Amanoğlu, Ebülfez (2003), “Göktürk Yazıtlarındaki Üç Yer Adı Hakkında İnceleme”
Türksoy, 8, 15-19.
Amanoğlu, Ebülfez (2011), “Orhon Yazıtlarındaki Bulak Boy İsmi ve Türk Tarihinde
Yansımaları”, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi
ve 21. Yüzyıl” Konulu 3. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu,
Bildiriler Kitabı (Cilt-1), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 51-54.
Arezı, Aierken (2011), Orhon Yazıtları’nın Çağdaş Uygarca Çevirisi ve Çin Halk
Cumhuriyeti’ndeki İlgili Çalışmaların Genel Bir Değerlendirilmesi, “Orhon
Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl”
Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 26-29 Mayıs
2010, Bildiriler Kitabı (Cilt 1), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 55-70.
Asker, Ramiz (2011), Orhon-Yenisey Yazıtlarının Azerbaycan’da İncelenmesi Tarihinden
Bazı Sayfalar , “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük
Bilimi ve 21. Yüzyıl” Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları
Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı (Cilt 1), Ankara: Hacettepe
Üniversitesi Basımevi, 77-82.
Aydın, Erhan (1997), “Orhon Yazıtlarında Hendiadyoinler”, Türk Dili Dergisi, 544, 417-421.
Aydın, Erhan (2003), “Orhon Bölgesindeki Kazı Çalışmaları Hakkında Düşünceler”, Türk
Dili, 622, 554-556.
Aydın, Erhan (2005), “1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan
Çalışmalara Bir Bakış”, İlmi Araştırmalar, 20, 43-56.
Aydın, Erhan (2006), “Bilge Kağan Yazıtında Geçen Kök Teyen Hayvan Adı Üzerine”,
Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara: Bilkent Üniversitesi Yayınları,
347-356.
Aydın, Erhan (2006), “Tonyukuk Yazıtında Geçen Ek Tag Üzerine”, Belleten, (LXX) 257,
83-94.
Ödevler
-
Sınavlar
.
Materyal Diğer
.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
3
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5