of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6207
Anadolu ve Rumeli'nin Sosyokültürel BakımdanTürkleşmesi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-A.Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Anadolu ve Rumeli'nin türkleşme sürecini anlamak
Dersin Hedefleri
Anadolunun Türkleşme sürecini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türk kültürünü anlamak
Dersin İçeriği
Malazgirt savaşı sonrasında Türkmen savaşçı dervişlerinin Anadolu ve rumeli'yi Türk vatanı yapmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Abdal Musa Vilâyetnâmesi, haz.: Abdurrahman Güzel, Ankara 1999.
ABDURRAHMAN EL-ASKERÎ, Mir’âtü’l-Işk, haz.: İsmail E. Erünsal, XV-XVI. Asır
Bayrâmî-Melâmîliği’nin Kaynaklarından Abdurrahman el-Askerî’nin Mir’âtü’l-Işk’ı,
Ankara 2003.
ABDURRAHMAN CÂMÎ, Nefahâtü’l-Üns (Evliya Menkıbeleri), terc.: Lâmî Çelebi,
haz.: Süleyman Uludağ-Mustafa Kara, İstanbul 1995.
ABDÜLHALÛK GÜCDÜVÂNÎ, Makâmât-ı Yusuf Hemedanî, Rutbetü’l-Hayât (Hayat
Nedir) içinde, çev.: Necdet Tosun, İstanbul 1998.
EBU’L-FEREC, Gregory Abû’l Farac (Bar Habreus), Abû’l-Farac Tarihi, I, İng. Çev.:
Ernest A. Wallis Budge, Türk. Terc.: Ömer Rıza Doğrul, 2. Baskı, Ankara 1987.
AHMED b. MAHMUD, Selçuk-Nâme, I, haz.. Erdoğan Merçil, İstanbul 1977.
Diğer Kaynaklar
AHMED EFLÂKÎ, Menâkibu’l-Ârifîn, I-II, terc.: Tahsin Yazıcı, İstanbul 1995.
AHMED GAZZÂLÎ, Sevânihu’l-Uşşâk[Aşk’ın Halleri], terc.: T.Koç-M. Çetinkaya,
İstanbul 2004.
AHMED YESEVÎ, Divân-ı Hikmet, haz.: Hayati Bice, Ankara 1993.
-----------------------------; Fakr-nâme, haz.: Kemal Eraslan, “Yesevi’nin Fakr-nâme’si”,
TDED, XXII (1977).
AHMEDÎ, Dâstân ve Tevârih-i Mülûk-ı Âl-i Osmân, haz.: H. Nihal Atsız, Osmanlı
Tarihleri I içinde, İstanbul 1925-1947.
ALİ ŞİR NEVÂYÎ, Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-Fütüvve, haz.: Kemal
Eraslan, İstanbul 1979.
ANNA KOMMENA, Alexiad, Malazgirt’in Sonrası, ter.: Bilge Umar, İstanbul 1996.
An Anonymous Grek Chronicle of the Seventeenth Century (Codex Barberinus Graecus
111) Byzantium, Europe and the Otoman Sultans 1373-1513, trns.: Marios Philippides,
New York 1990; Türkçe tercümesi: 16. Asırda YazılmışGrekçe Anonim Osmanlı Tarihi,
Girişve Metin, haz.: Şerif Baştav, Ankara 1973.
Anonim Tevârih-i Âl-i Osman, -F. Giese Neşri- haz.: Nihat Azamat, İstanbul 1992.
Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), haz.: Necdet Öztürk, İstanbul 2000.
ÂŞIK ÇELEBİ, Meşâ’ir üş-Şu’arâ, by G.M. Meredth-Owens, London 1971.
ÂŞIK PAŞA, Garib-nâme, I-II, haz.: Kemal Yavuz, İstanbul 2000.
AŞIKPAŞAZÂDE, Târih, neşr.: Âli Bey, İstanbul 1332.
AZÎMÎ, Azîmî Târihi, Selçuklularla İlgili Bölümler, yay.: Ali Sevim, Ankara 1988.
BABA TAHİR URYAN, Dübeytiler, haz.: Ömer Kavalcı, [Baba Tahir Uryan ve
Şiirleri], Ankara 1989.
BALDIRZÂDE SELÎSÎ ŞEYH MEHMED, Ravzâ-i Evliyâ, haz.: Mefail Hızlı-Murat
Yurtsever, İstanbul 2000.
BAYATLI MAHMUD OĞLU HASAN, Câm-ı Cem Âyîn, haz.: Fahrettin Kırzıoğlu,
Osmanlı Tarihleri I içinde, İstanbul 1925-1947, ss. 371-403.
Bulgar Kroniği, [“Osmanlı Tarihin İlk Devirlerine Ait Bulgar ve Sırp Kronikleri”],
(çev.: Akdes Nimet Kurat), TAD, III/4-5 (1965), ss. 183-195.
BUNDARÎ, Zubdetu’n-Nusra ve Nuhbeti’l-Usra (Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi),
terc.: Kıvameddin Burslan, İstanbul 1943.
DÂVUD el-KAYSERÎ, Risâle fî İlmi’t-Tasavvuf, er-Resâil içinde, neşr.: Mehmet
Bayraktar, Kayseri 1997.
362
Materyal
Dokümanlar
DURSUN FAKİH, Gazavât-ı Resulullah: Kıssâ-i Mukaffa Cengi, Millet Ktp., Ali
Emiri-Şer’iye- nr. 1222, vr. 80a-107b; krş.: Tursun Fakih, Gazavat-ı Resulûllah, haz.:
Numan Külekçi, İstanbul 2002.
-----------------------------; Cumhur-nâme, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp., Yazma nr. 978;
krş.: Neslihan Yazıcı, Tursun Fakı’nın Cumhûr-nâme Adlı Eserinin Metni ve
İncelemesi, (YLS Tezi), İstanbul 2005.
-----------------------------; Hikâye-i Hazret-i Muhammed Hanefî, Süleymaniye Ktp. Hacı
Mahmud Ef., nr. 4739.
EBU’L-GÂZÎ BAHADIR HAN, Şecere-i Terâkime, İstanbul ts.
EBU’L-HAYR RÛMÎ, Saltuk-nâme, II, haz.: H. Şükrü Akalın, İstanbul 1988.
EVHADÜDDİN KİRMÂNÎ, Rubâiler, terc.: Mehmet Kanar, İstanbul 1999.
ELVAN ÇELEBİ, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye: Baba İlyas-ı Horasânî
ve Sülâlesinin Menkabevi Tarihi, haz.: İsmail E. Erünsal-Ahmet Yaşar Ocak, Ankara
1995.
ENİSÎ, Hüseyin Enisî, Manâkib-i Akşemse’d-dîn, haz.: Ali İhsan Yurd-Mustafa S.
Kaçalin, Akşemseddin, Hayatı ve Eserleri içinde, İstanbul 1994.
ENVERÎ, Düsturnâme (Düsturnâme-i Enverî: Osmanlı Tarihi Kısmı 1299-1465), haz.:
Necdet Öztürk, Kitabevi, İstanbul 2003.
ESRÂR DEDE, Tezkire-i Şu’ârâ-yı Mevleviyye, haz.: İlhan Genç, Ankara 2000.
Ödevler
.
Sınavlar
.
Materyal Diğer
.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
4
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
4