of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6222
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Manevi danışmanlık ve rehberlik bilincini kazandırmak
Dersin Hedefleri
Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
1. Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2. Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3. Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
4. Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
5. Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
6. Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
7. Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2. Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3. Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
4. Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
Dersin İçeriği
Manevi danışmanlığın teorik temellerini, amacını, kapsamını ve uygulama alanlarına yönelik teknik ve becerileri kazandırmaya yönelik teorik ve pratik bilimsel veriler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
0
0
Ödevler
   
Devam
0
0
Sunum
   
Uygulama
0
0
Proje
   
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
   
Seminer
1
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Altaş, Nurullah, "Din Hizmetleri ve Dini Danışmanlık İlişkisi", Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri ( ed. Nurullah Altaş-Mustafa Köylü), Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2012
2. Aşıkoğlu, Nevzat, “Dinî Danışmanlık”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, C. 2, 2008, TDV Yay., Ankara, ss. 439-442.
3. Cebeci, Suat, “Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Destek”, S. Cebeci (ed.), AB Giriş Sürecinde Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları içinde, Adapazarı, Değişim Yayınları, 2002
4. Karacoşkun, M. Doğan, “Din Görevlilerinin Bireylerin Dini Görünüşlü Kişisel ve Sosyopsikolojik Problemlerine Katkı Sağlayabilme Yolları”, 1. Dın Hızmetleri Sempozyumu, C. 2, TDV Yay., 2008, Ankara, ss. 140-155.
5. Karagül, Arslan, “Manevi Bakım: Anlamı, Önemi, Yöntemi ve Eğitimi (Hollanda Örneği)”, Dini Araştırmalar, Ankara, 2012, C. 14, Sayı 40, ss. 5- 27.
6. Karataş, Zeki, Evde Bakım Hizmeti Sunan Aile Bireyi Bakıcıların Moral ve Manevi Değerlerinin Başaçıkmadaki Etkisi, Rize Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Rize, 2011.
Kaymakcan, Recep ve Şirin, Turgay, “Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli’nin Din Eğitimi Alan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi”, DED, C.11, No. 26, 2013, ss.111-148. (Kitap olarak Yayınlandı)
7. Klavuz, M. Akif , “Huzurevlerinde Din Eğitimi ve Dinî Danışmanlık”, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu – II, DİB Yay., Ankara, 2012, ss.501-516.
8. Koç, Mustafa, “Manevî-[Psikolojik] Danışmanlık ile İlgili Batı’da Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü (1902-2010) Üzerine Bir Araştırma-II, ÇÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2), Adana, 2012, ss. 239-275.
9. Ok, Üzeyir, Dinsel Danışmanlığın Teorik Çatısı, AÜSBE (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1997.
10. Topuz, İlhan, Din Görevlilerinin Manevi Danışmanlık Yeterlilikleri, Mans Yay., Isparta, 2014.
Diğer Kaynaklar
İlgili Literatür
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
4
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5