of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB9609
İslam Felsefesinde Ontolojik Problemler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İslam felsefesinde ontolojik problemler, ontolojik kavramların, varlık anlayışının, Tanrı anlayışının kavratılması
Dersin Hedefleri
İslam Felsefesinde ontolojik problemlerin analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ontoloji kavramı Ontolojik kavramlar Varlık kavramı Zorunlu, imkân kavramı Mümteni kavramı
Dersin İçeriği
İslam Felsefesinde Ontolojik Problemler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
75
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
25
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İslam felsefesinde ontolojik problemler
Diğer Kaynaklar
.- Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, trc. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2.Kindi, felsefî Risaleler, trc. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2002. 3.bn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 4.İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5.M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân Aristoteles?ten İbn Sina?ya İmkânın Tarihi, Klasik Yayınları, İstanbul 2011. 6.Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. H. İbrahim Üçer, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 7.Gazzâlî, Tehâfüt?l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı), nşr. ve trc. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, Klasik Yyaınları, İstanbul 2005. 8.İbn Rüşd, Tehâfütü?t-Tehâfüt, I-II, Daru?l-Maarif, Kahire 1968. 9.Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2003. 10.Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu?l-mevâkıf, I, trc. Ömer Türker, Kırk Gece Yayınları, İstanbul 2011.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5