of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS1113
Küreselleşen Dünyada Uluslararası Nüfus Hareketleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Çiğdem Manap Kırmızıgül
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, küreselleşme dinamikleri içinde nüfus hareketlerinin farklı örüntülerini incelemektir. Bu bağlamda aşağıdaki soruları cevaplamayı amaçlamaktadır: Küresel yeniden yapılanma insanların mekânsal hareketlerini nasıl etkiler? Yeni sınırlar eskisinin yerini aldıkça göçmen akınları ne tür biçimler alır? Mevcut göç teorilerinin ortaya çıkan yeni paternleri açıklaması mümkün müdür? Ulusal ve uluslararası göç politikalarının durumu nedir?
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefi, küreselleşme dinamikleri içinde nüfus hareketlerinin farklı örüntülerini incelemektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning outcomes include an understanding of the dynamics of global restructuring and its implications for labour, and capital, history of migration, conceptual approaches across disciplines, policies and politics of migration, and the emerging global trends in migration patterns.
Dersin İçeriği
Bu ders şu soruya cevap vermeyi amaçlamaktadır: Küresel yeniden yapılanma göç hareketlerini nasıl etkiler? Küreselleşmeyle ilişkili beş tür nüfus hareketi kategorisi tanımlanmıştır: 1. artan çatışma, sivil çekişme ve doğal afetler nedeniyle nüfusun yer değiştirmesi; 2. kadın ticareti de dahil olmak üzere uluslararası göçmen işgücü düzenlemelerinin yasadışı biçimleri; 3. kuzeyden güneye ve kentten kırsala göçü tersine çevirmek; 4. güçlü bağlantıları ile iki veya daha fazla dünya arasında mekik; 5. serbest geçici göçmen emeği. İlgili uluslararası kuruluşlar; göç politikaları; cinsiyet farklılıkları; kimliklerin, ağların ve toplulukların sosyal inşası; hanehalkı yaşam stratejileri ve nüfus hareketleri için ortaya çıkan eğilimler, kısıtlamalar ve beklentiler dikkate alınacaktır. Bu nüfus hareketleri örüntüleri küresel bir bağlamda analiz edilirken, öğrencilerden Türkiye örneğinde olduğu gibi her kategoriyi analiz etmeleri beklenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
30
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Güncel okuma listesi dönem içinde paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar
Güncel okuma listesi dönem içinde paylaşılacaktır.
Materyal
Dokümanlar
Güncel okuma listesi dönem içinde paylaşılacaktır.
Ödevler
Ödevlerle ilgili bilgiler sistem üzerinden paylaşılacaktır.
Sınavlar
Sınav bilgileri dönem içinde paylaşılacaktır.
Materyal Diğer
Dönem içinde paylaşılacaktır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5