of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5124
Sosyal Politika Sınıf Üzerine Tartışmalar
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kamil Kaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Refah devletinin dönüşümü ve bu dönüşüm sonucunda etkin olan politikaların tartışılması, yoksullar, çalışan sınıflar ve dezavantajlı grupların bu dönüşümden nasıl etkilendiklerinin değerlendirilerek, Türkiye perspektifinde irdelenmesi.
Dersin Hedefleri
refah devletinin dönüşümünün anlaşılması refah devleti sonrasında etkin olan politikaların tartışılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Refah Devletinin dönüşümünden etkilenen toplumsal kesimlerin değerlendirilmesi Yeni-Sağ politikalar ve sosyal politikaların değişen yönü Türkiye'de sosyal politikanın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yansımaları Sosyal Güvenlikteki dönüşümler
Dersin İçeriği
Refah devletinin dönüşümünü hazırlayan sosyo-ekonomik koşullar ve refah devletinin gelişimi, refah devletinin krizi, refah devletine yöneltilen eleştirilerin irdelenmesi, Yeni-sağ politikalarının temel tartışmaları, çalışan sınıflar ve dezavantajlı grupların etkilenme süreç ve biçimleri, Türkiye?de uygulanan sosyal politikalar ve sosyal politikalarda yaşanan dönüşümler ve dönüşümlerin günümüzdeki yansımalarının değerlendirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Arslan, Hakan (2004), Küreselleşmenin Emek Üzerindeki İdeolojik Etkileri ve Seçenek Sorunu içinde Küreselleşme: Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, Der. E. Ahmet Tonak, İmge Kitabevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Arslan, Hakan (2004), Küreselleşmenin Emek Üzerindeki İdeolojik Etkileri ve Seçenek Sorunu içinde Küreselleşme: Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, Der. E. Ahmet Tonak, İmge Kitabevi, Ankara. Bauman, Z. 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul,. Boyer, Robert, Kapitalizmlerin Çeşitliliği ve Geleceği Çev. A. Kandemir, Mülkiye Dergisi Cilt XXX S.250 Braudel, Fernand, 1997, Bugünkü Dünya ve Kapitalizm, Birikim Sayı:104, İstanbul. Buğra A., 2007, Bir Toplumsal Dönüşümü Anlama Çabalarına Katkı: Bugün Türkiye?de E.P. Thompson?ı Okumak, içinde Korkut Boratav?a Armağan, Ed. Köse A., Şenses F., Yeldan E., İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra,A. 2003, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul,. Buğra A., ve Keyder Ç., 2006, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul, Buğra ve Keyder, Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu, 2003. Buğra A. ve Sınmazdemir T, Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem, B.Ü. Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul. Cohen, D. 2000, Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği, İletişim Yay., İstanbul. Chossudovsky,M., 1999, Yoksulluğun Küreselleşmesi,Çev.:Neşenur Domaniç, Çiviyazıları Yay., İstanbul. Dumanlı, R., 1996, Yoksulluk ve Türkiye?deki Boyutları, Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara. Dericioğulları A., Ergun C. 2009, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. Ercan, F., 2007, Sınıftan Kaçış: Türkiye?de Kapitalizmin Analizinde Sınıf Gerçekliğinden Kaçış Üzerine, İçinde Korkut Boratav?a Armağan, Der. Köse A., Şenses F., Yeldan E., İletişim Yayınları, İstanbul. Friedman M. 2008, Kapitalizm ve Özgürlük, Plato Yayınları, İstanbul. Güven S. 1995, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi,. Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M. 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. Öngen, T., 2007, Yeni Liberal Dönüşüm Projesi ve Türkiye Deneyimi, içinde Korkut Boratav?a Armağani Köse A., Şenses F., Yeldan E., İletişim Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H. 2006, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP İçin Hazırlanan Proje Raporu. SallanGül,S. ,2005, ?Türkiye?de Yoksulluğun Kadınsılaşması?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, s. 25?45, Mart. Sallan Gül, S., 2004, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Etik Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H. 1996, ?Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3?20. Susan, George, Neo-liberalizmin Kısa Tarihçesi:Seçkinci Ekonominin Yirmi Yılı ve Yapısal Değişim Şansları Çev.Füsun Çiçekoğlu Mülkiye Dergisi Cilt: XXIII S. 219. Şenses, F. 2007, Yoksullukla Mücadelenin Neresindeyiz?: Gözlemler ve Öneriler, içinde Korkut Boratav?a Armağan, Der. Köse A., Şenses F., Yeldan E., İletişim Yayınları. Taburoğlu, Özgür, 2002 ?Küresel Sapmalar: Endüstri Sonrasında Sınıf, Politika ve Şiddet?, Toplum ve Bilim sayı: 92, İstanbul. Talas, C. 1979, Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası. Talas C., Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, 1995 Toplum ve Bilim, 2001, Yoksulluk Özel Sayısı, Birikim Yayınları, İstanbul. World Bank, Turkey: Poverty and Coping After Crises, Report no: 24185, WB Human Developtment Unit, Europa and Central Asia Region, Washington DC. World Bank, 2005, Turkey Joint Poverty Assesment Report, Volume I: Main Report, Turkey.
Materyal
Dokümanlar
Arslan, Hakan (2004), Küreselleşmenin Emek Üzerindeki İdeolojik Etkileri ve Seçenek Sorunu içinde Küreselleşme: Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, Der. E. Ahmet Tonak, İmge Kitabevi, Ankara. Bauman, Z. 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul,. Boyer, Robert, Kapitalizmlerin Çeşitliliği ve Geleceği Çev. A. Kandemir, Mülkiye Dergisi Cilt XXX S.250
Ödevler
bulunmamaktadır
Sınavlar
vize- final sınavı
Materyal Diğer
bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5