of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5140
Siber Kültür ve Toplum
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Cevdet YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgisayar kullanıcılarından oluşan dünya çapındaki ağın yarattığı, elektroniğe dayalı iletişimleri incelemek. Gündelik yaşamda bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleşen toplumsal etkileşimin yeni toplumsallaşma biçimlerini sosyolojik kuramlar odağında ele almak. Sanal toplumun sosyolojisini, internetin toplumsal etkilerinin tartışılması.
Dersin Hedefleri
Elektronik ağ kullanımının sosyolojik içeriği hakkında bilgilenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Siber kültür
Dersin İçeriği
Siberkültür
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Nick Dyer Witheford, Siber Marx Yüksek Teknoloji Çağında Sınıf Mücadelesi, Aykırı Yayınları, 2004.
Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Dijital Oyun, Kalkedon Yayınları, 2008.
Claudia Springer, Elektronik Eros, Sarmal Yay, İstanbul, 1998 S.47
Fredric Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, 1991, Arthur, Marilouise Kroker, Body Invaders,Panic Sex in America, Claudia Springer, Elektronik Eros, Sarmal Yay, İstanbul, 1998 S.48
Rosu Harris Adler,Creation of the E-Nation?, Canadian Geographic, Nov/Dec95, Vol, Issue:6, p:40, 16p, 1995
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
AKBAŞ, D. Mehmet, İnternet İletişimi ve Demokrasi Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2002,
ALKAN, Necati, Terör Örgütlerinin İnternet Ortamında Yürüttüğü Faaliyetler?, 1. Polis Bilşim Sempozyumu, Bildiriler, 21- 22.10.2003,
ANALAY, Cengiz, GÜLŞEN, Recep, ?Bilişim Suçları İçinde Çocuk Pornografisi ve Mücadele Yöntemleri? Türkhukuk Sitesinde Yayınlanan Makalesi (www.turkhukuksitesi.com), 2004,
BİLA, Cenk, Bireysel ve Kitle İletişim Aracı Olarak İnternet ve Toplumsal Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001,
ÇAĞLAYAN, Savaş, Enformasyon Toplumu Yolunda İnternet Kafeler ve İnternet Kafelerin Yapısı, Makale, 2002, Ç
AĞLAYAN, Savaş, Enformasyon Toplumu: İnternet Kafelerin ve Kahvehanelerin Karşılaştırmalı Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001,
Ödevler
ödev
Sınavlar
ödev
Materyal Diğer
yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5