of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6141
Siyaset ve Demokrasi Tartışmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Prof.Dr.Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Siyasi sistemlerin tarihi seyri içinde demokrasinin gelişmesini etkileyen faktörler ile modern dönemde demokrasi tartışmalarıyla ilgili teorik yaklaşmıları irdelemek. Çağdaş demokrasi pratiğinin sorunlarını ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkisini ortaya koymak. Demokratik bir yaşamın sosyolojik şartlarını ve bu alanda ortaya çıkan sorunları ve bakış açılarını tartışmak.
Dersin Hedefleri
Siyasi sistemlerin tarihi seyri içinde demokrasinin gelişmesini ietkileyen faktörleri ile modern dönemde demokrasi tartışmalarıyla ilgili teorik yaklaşmıları irdelemek. Çağdaş demokrasi pratiğinin sorunları ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkisini ortaya koymak. Demokratik bir yaşamın sosyolojik şartlarını ve bu alanda ortaya çıkan sorunları tartışmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 2.Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak. 3.Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4.Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
Dersin İçeriği
Genel Olarak Siyasi Sistemler Ve Demokrasinin Siyasal Sistemler İçindeki Yeri, Çağdaş Siyasi Sistemlerin Tarihi Gelişimi, Demokrasi Türleri Ve Tartışmalar, Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (1):, Anayasal Düzen, Devlet Ve Demokratik Düzenin Standartları,Yasama, Yürütme Ve Yargı İlişkisi,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
40
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri (State Systems), Der Yayınları, İstanbul. 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı (State Theory), Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3.Giddens, Anthony (2000), Üçüncü Yol, çev.,Mehmet Özay, Birey Yay., İstanbul. 4.Özbank Murat(Ed.) (2009), Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar, Bilgi Üniv.Yay. İstanbul. 5.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara. 6.Touraine, A., (1998), Birlikte Yaşayabilecek miyiz? çev, Olcay Kunal,Yapı Kredi Yay., İstanbul. 7.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul. 8.Habermas, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay., 1997.YokNo
Diğer Kaynaklar
1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri (State Systems), Der Yayınları, İstanbul. 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı (State Theory), Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3.Giddens, Anthony (2000), Üçüncü Yol, çev.,Mehmet Özay, Birey Yay., İstanbul. 4.Özbank Murat(Ed.) (2009), Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar, Bilgi Üniv.Yay. İstanbul. 5.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara. 6.Touraine, A., (1998), Birlikte Yaşayabilecek miyiz? çev, Olcay Kunal,Yapı Kredi Yay., İstanbul. 7.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul. 8.Habermas, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay., 1997.YokNo
Materyal
Dokümanlar
1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri (State Systems), Der Yayınları, İstanbul. 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı (State Theory), Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3.Giddens, Anthony (2000), Üçüncü Yol, çev.,Mehmet Özay, Birey Yay., İstanbul. 4.Özbank Murat(Ed.) (2009), Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar, Bilgi Üniv.Yay. İstanbul. 5.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara. 6.Touraine, A., (1998), Birlikte Yaşayabilecek miyiz? çev, Olcay Kunal,Yapı Kredi Yay., İstanbul. 7.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul. 8.Habermas, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay., 1997.YokNo
Ödevler
Dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar
Yok
Materyal Diğer
Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
2
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5