of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6146
Medya ve Toplumsal Cinsiyet
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Songül SALLAN GÜL
Dersin Yardımcıları
7-Ayşe ALİCAN
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kadınlığın ve erkekliğin toplumsal cinsiyet perspektifinden medyada nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda, medyadaki hakim cinsiyetçi bakışın reklamlar, TV dizileri, filmler, kitaplar, gazeteler, dergiler vb. medya araçlarında nasıl var olduğu toplumsal cinsiyet perspektifinden tartışılacaktır.
Dersin Hedefleri
Toplumsal cinsiyet olgusunun ne olduğunu anlamak
Feminizmi ve feminist hareketin tarihsel gelişimini anlamak
Kadın ve erkek imgesinin medyada nasıl ele alındığını tartışmak
Toplumsal cinsiyet perspektifinden medya araçlarının değerlendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Toplumsal cinsiyet olgusunun ne olduğunun öğrenilmesi
Feminizm kuramlarının öğrenilmesi
Medya kuramlarının öğrenilmesi
Kadınlığın ve erkekliğin medyadaki sunumunun nasıl olduğunun öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Toplumsal cinsiyet olgusu, feminizm kuramları, medya kuramları, TV dizilerinde reklamlarda, filmlerde kadınlığın ve erkekliğin sunumu, toplumsal cinsiyet bağlamında medyanın değerlendirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Connell, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Kişi ve Cinsel Politika, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
Kaypakoğlu, S. (2004) Medyada Cinsiyet Stereotipleri: Toplumsal Cinsiyet ve İletişim, Naos Yayıncılık, İstanbul
İmançer, D. (2006) Medya ve Kadın, Ebabil Yayıncılık, Ankara
Erdoğan, İ. (2011) Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil, Kalkedon Yayınevi
KSGM, (2008) Politika Dokümanı Kadın ve Medya, Ankara
Dursun, Ç. (2008) Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir Habercilik, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara
Diğer Kaynaklar
Acuner S. (2007), 1990lı Yıllar ve Resmi Düzeyde Kurumsallaşmanın Doğuş Aşamaları, 90’larda Türkiye’de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul.
Akal C. Bali (1994), Siyasi İktidarın Cinsiyeti, İmge Yayınları, Ankara.
Alkan A. (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet; Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınevi, Ankara.
Altınay A. (2007) ?Bedenimiz ve Biz: Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti, 1990’larda Türkiye’de Feminizm, der. : Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul.
Arat, Y. (1987), Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri, 1934- 1980, Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 45?66.
Arat, Y (1989), The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey, Fairleigh Dickinson University Pres.,
Arat, Y. (1991), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketi?, Toplum ve Bilim, 53, Bahar, s. 7-19. Çakır S. (1994), Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları.
Materyal
Dokümanlar
Çakır S. ve Akgökçe N. (ed.)(1998), Kadın Çalışmalarında Yöntem, Sel Yayıncılık, İstanbul. Demir Z. (1997), Modern ve Postmodern Feminizm, İz Yayıncılık, İstanbul.
Durakbaşa A. (1998), Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. B. Hacımirzaoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı. Ergas Y. (2005), Kadınların Tarihi İçinde (1970’lerin Feminizmleri), Cilt:5, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Gönüllü M. ve İşki G. (2001), Çalışma Yaşamında Kadınlar: Aile ve İş İlişkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:25 No:1
Işık N., (2007) 1990larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlem ve Düşünceler, 90larda Türkiye’de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul.
İlyasoğlu A. ve Akgökçe N. (der.) (2001), Yerli Bir Feminizme Doğru, İstanbul: Sel Yayıncılık. Sallan Gül S. 2003 Çağdaş Kamu Yönetimi İçinde (Dünyada ve Türkiye’de Feminizm ve Kadın Hareketi), Cilt:1 S.127.
Tekeli Ş. (1978), Türkiye’de Kadının Siyasal Hayattaki Yeri?, içinde Türk Toplumunda Kadın, der. N. A. Unat, Ankara. Tekeli Ş. (1982), Kadınlar ve Siyasal Yaşam, İstanbul: Birikim Yayınları.
Ödevler
Süreç içerisinde belirlenecektir.
Sınavlar
Süreç içerisinde belirlenecektir.
Materyal Diğer
Süreç içerisinde belirlenecektir.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
3
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
4