of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6148
Avrupa Birliği Sürecinde Kadın ve Aile Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
7-Ayşe Alican
Dersin Amacı
Türkiye'de 1980'lerin sonlarına kadar kadın ve aile politikaları özel alan, bir tabu olgu olarak görülmüş, kamu politikaları alanında doğrudan bir müdahale alanı ya da doğrudan bir kurumsal yapı oluşturulmamıştır. 1990’lı ve 2000'li yıllarda kadın ve aileye yönelik kurumsal yapı ve politikalar AB uyum süreci ve uluslar arası sözleşmeler doğrultusunda geliştirilmiş, toplumsal cinsiyet ve aile odaklı politikalar tartışılmaya başlanmıştır. Bu ders kapsamında AB’nin aile ve kadın politikaları nelerdir, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde refah ve toplumsal cinsiyet politikaları sınıflamaları nelerdir? Türü sorulara ve tartışmalara yanıt aranacak ve Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları toplumsal yapı dinamikleri ve anaakım politikaları doğrultusunda değerlendirilecektir.
Dersin Hedefleri
Kadın ve aileye yönelik kurumsal yapı ve politikaları AB uyum süreci ve uluslar arası sözleşmeler doğrultusunda öğrenmek.
AB’nin aile ve kadın politikaları ile gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde refah ve toplumsal cinsiyet politikaları sınıflamalarını kavramak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
AB'nin kadın ve aile politikalarını kavramak.
Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını kavramak.
Dersin İçeriği
AB’nin aile ve kadın politikaları ile gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde refah ve toplumsal cinsiyet politikaları sınıflamaları nelerdir sorusuna yanıt aramak. Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını toplumsal yapı dinamikleri ve anaakım politikaları doğrultusunda değerlendirmek.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
60
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bulunmamaktadır
Diğer Kaynaklar
Bock, G. (2004) Avrupa Tarihinde Kadınlar, Çev: Zehra Aksu Yılmazer, Literatür Yayınları, İstanbul
Canatan, K. (2011) "Dünya'da ve Türkiye'de Aile Politikaları", Der. Kadir Canatan ve Ergün Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılımkitap, İstanbul.Esping-Andersen, G. (2011) Tamamlanmamış Devrim Kadınların Yeni Rollerine Uymak, Çev: Selin Çağatay, İletişim Yayınları, İstanbul.
Dumon, W. () “Family Policy in Europe: Old and New Issues”, Journal of Population and Social Security, (Population), Vol.1, No.1.
Fraser, N. (1994), “After The Family Wage: Gender Equity and The Welfare State”, Political Theory, Vol. 22, No (4).
Frazer, N. (2004) "Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek: Gerçekte Var Olan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı", Kamusal Alan, Ed. Meral Özbek, Hil Yayınları, İstanbul.
Gökçe, B. (2011) "Türk Toplumunda Aile Yapısı", Aile Sosyolojisi, Edt: Aytül Kasapoğlu ve Nadide Karkıner, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2306 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1303, Eskişehir.
İlkkaracan, İ. (1998) "Doğu Anadolu'da Kadın ve Aile", 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
İsat, Ceren, Sayın, Aysun, Şenol, Nevin, (2004), Avrupa Birliğine Giriş Sürecini İzleme Programı Kadınlar ve Erkekler İçin Eşit Fırsatlar: Türkiye, Sabanci Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkez, Açık Toplum Enstitüsü, İstanbul.
Mingione, Enzo (2006) “Güney Avrupa Refah Modeli ve Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Mücadele”, (Der.) Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, Sosyal Politika Yazıları, (Çev. Burcu Yakut-Çakar ve Utku Barış Balaban), İletişim Yayınları, İstanbul.
Moreno, L. (2006) "Süper Kadınlar ve Akdeniz Refahı", (Der.), Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul
Morgan, D. (1985) Family, Politics and Social Teory, Routledge and Kegan Paul, London.
Pelizzon, S. M. (2009) Kadının Konumu Nasıl Değişti? Feodalizmden Kapitalizme, Çev: İhsan Ercan Sadi ve Cem Somel, İmge Kitapevi, Ankara.
Sayın, A. Ceren….
Thévenon, O. (2011) "Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis", Population and Development Review, Vol. 37(1), (March, 2011).
Türkaslan, N. (2012) "Aile Sosyolojisi", Ed. M. Tuna, Sosyolojiye Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
İnternet kaynakları
Ödevler
Sunum
Sınavlar
Sunum Raporları
Materyal Diğer
Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
2
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3