of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-421
Biyoenerji Kaynakları
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Bahar İKİZOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Biyoenerji Kaynakları dersinde; biyoenerji sistemlerinin kaynaktan nihai ürüne dönüşüm teknolojilerinin kavratılması, biyoenerji dönüşüm teknolojileri ve sistemleri ısı, güç, ve biyo-yakıtlar, yenilikçi döngüleri biyokütle entegre gazlaştırma kombine çevrim, biyokütle hava türbinleri, nemli hava türbinleri vb (gibi) biyokütle kaynakları olarak biyoenerji sistem performansının değerlendirilmesi ve ekonomik ve biyoenerji sistemleri çevresel değerlendirmesinin kavratılması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
küresel ısınma, iklim değişikliği, biyoenerji, biyoenerji dönüşüm teknolojileri ve enerji ormancılığı kavramını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Enerji üretimi için biyokütle kaynaklarının kullanılmasının geliştirilmesi
2) Biyoenerji Kaynaklarının ekonomik açılardan değerlendirmelerin geliştirilmesi
3) Bioenerji Kaynaklarının enerji açısından değerlendirilmesinin geliştirilmesi
4) Bioenerji Kaynaklarının sistemler açısından değerlendirilmesinin geliştirilmesi
5) Dönüşüm teknolojilerin ve biyoenerji kaynakların etkilerinden yararlanılmasının kavratılması
6) Bioenerji kaynaklarının elde edilmesinde uygulamalarında temel laboratuvar beceri ve teknikleri çalışmalarını geliştirmek
7) Bilimsel içerikli sözlü ve yazılı materyallerin hazırlanması, düzenlenmesi uygulamalarının kavratılması
8) Ders ve laboratuar ödevlerini hazırlarken bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden yararlanması
9) Bioenerji Kaynaklarının diğer bilim dallarıyla ilgili temel bilimsel altyapısının geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Giriş, Biyoenerjinin tanımı. Biyoenerji sistemlerinin teknik özellikleri. Biyoenerji kaynakları: hayvansal ve tarımsal organik atıklar, evsel katı atıklar, arıtma çamurları, endüstri tesisleri. Biyoenerji uygulama örnekleri. Biyoyakıt üretim teknolojileri: Biyodizel üretimi, biyogaz üretimi, biyoetanol üretimi. Biyoenerji tesislerinin ekonomisi (ilk yatırım ve işletme). Biyoenerji
ve çevre. Biyoenerji mevzuatı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
4
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
113
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Biyoenerji Kaynakları Ders notu 2019
Diğer Kaynaklar
Biyoenerji Kaynakları Ders notu 2019
Materyal
Dokümanlar
Biyoenerji Kaynakları Ders notu 2019
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
5
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4