of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YBM-110
Mühendislik Mekaniği
1.0
0.0
0.0
1.0
1.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr.İbrahim UĞUR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı mühendislik problemlerinin çözümünde öğrencide analitik yaklaşım metodunu kurmaktır. Bu ders kapsamında öğrenciye önce Mekaniğin temel konusu olan Statik dersi sonrada mekanikte genel konuları kapsayacak şekilde Dinamik dersi verilmektedir.
Dersin Hedefleri
Statik ve Dinamik ile ilgili temel kavramları tanıma. Doğadaki statik ve dinamik olaylarda ihmal edilebilir büyüklükleri farkederek modelleri oluşturulabilecek hale indirgeme. Basit statik ve dinamik olayların matematik modelini kurma. Bu modelleri çözme. Dinamik olayları, modelin çözümünden yararlanarak, doğru şekilde yorumlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Vektörleri ve vektörel hesabı statik problemlerinin çözümünde kullanabilme
2.Mühendislik sistemlerinde katı cisimlerin dengesi, kesme kuvveti ve eğilme momenti hesaplarını yapabilme
3.Madenlerin tasarımına yönelik olarak cisimlerin statik hesaplarını yapabilme, maden mühendisliği ve maden makinalarındaki mühendislik problemlerini çözebilme
4.Dinamik ile ilgili temel kavramlar bilgisi kazandırma.
5.Basit dinamik olayların matematiksel modelini kurma becerisini kazandırma.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar. Parçacık kinematiği. Doğrusal, düzlemsel ve genel hareket. Rijit cismin kinematiği. Bağıl hareket. Parçacık kinetiği. İmpuls ve momentum. İş ve enerji. Dirençli ortamda hareket. Serbest, sönümlü ve zorlu titreşimler. Merkezsel hareket. Bağlı hareketler. Maddesel nokta sistemleri. Çarpışma. Rijit cismin kinetiği. Rijit cisimlerde iş ve enerji, impuls ve momentum. Rijit cismin bir eksen etrafında dönmesi. Rijit cismin düzlemsel hareketi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
1
3
3
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
2
4
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
37
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
1
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Mekanik Ders Notları, http://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=296
Fen ve Mühendislik için FİZİK-1 (Mekanik) Yazarlar: R. A. Serway ve R. J. Beichner, (ÇE: K. Çolakoğlu), Palme Yayıncılık
Yerbilimciler İçin Statik ve Dinamik, M. Tapan ve A. Özvan, Türkiye Jeoloji Müh. Odası Yayını No:116
Diğer Kaynaklar
Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Mekanik Ders Notları, http://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=296
Fen ve Mühendislik için FİZİK-1 (Mekanik) Yazarlar: R. A. Serway ve R. J. Beichner, (ÇE: K. Çolakoğlu), Palme Yayıncılık
Yerbilimciler İçin Statik ve Dinamik, M. Tapan ve A. Özvan, Türkiye Jeoloji Müh. Odası Yayını No:116
Materyal
Dokümanlar
Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Mekanik Ders Notları, http://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=296
Fen ve Mühendislik için FİZİK-1 (Mekanik) Yazarlar: R. A. Serway ve R. J. Beichner, (ÇE: K. Çolakoğlu), Palme Yayıncılık
Yerbilimciler İçin Statik ve Dinamik, M. Tapan ve A. Özvan, Türkiye Jeoloji Müh. Odası Yayını No:116
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
4
2
Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4
3
Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
3