of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-213
Klasik Dönem Plastiği I
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Arkaik ve Klasik Dönem’deki heykel anlayışındaki farklar tanıtılacaktır. Erken ve Yüksek Klasik Dönem heykelleri ve heykeltraşları ile birlikte bu dönemin önemli mimari plastik eserleri tanıtılacaktır. Klasik Dönem heykeltıraşlık eserlerinin teknikleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Hedefleri
Klasik Dönem plastiğini tanıyabilme, kopya ve orijinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme. Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme, Klasik Döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması, Görsel algılamanın geliştirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Klasik Dönem heykeltıraşlık eserlerinin teknikleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olabilme/
Aigina Aphaia Tapınağı’nın alınlıklarını tanıma/
Arkaikten Klasiğe geçişteki farkları algılama/
Atina, Roma ve Anadolu’da Erken Klasik Dönem heykel ve kabartmalarını ve mezar anıtlarındaki heykel ve kabartmaları tanıma/
Sert üslubun özelliklerini ve Yunanistan ve Magna Grecia’daki sert üslubun önemli plastik eserlerini tanıma/
Erken Klasik Dönem Tapınak mimarisindeki heykel ve kabartmaları anlama, biçim ve içerik olarak yorumlayabilme/
Erken ve Yüksek Klasik Dönem heykeltraşlarının (Myron, Kresilas, Pheidias, Polykleitos) eserlerini tanıma/
MÖ. 5. Yy. mezar stellerini biçim olarak anlama, konularını yorumlayabilme/
Parthenon Tapınağının alınlıkları, frizleri ve metoplarındaki kabartmalarını ve diğer eserlere etkisini tanıma.
Dersin İçeriği
Arkaik Dönem’den klasik Döneme geçişte heykellerin hareket kazanması günümüze ulaşan örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca Antik Dönem yazarlarının aktarımları da dikkate alınarak MÖ. 5. Yy.da yaşamış heykeltraşların yaptıkları eserler kopyaları vasıtasıyla incelenecektir. Siyasi gelişmelerin heykele yansıması diğer bir konudur. MÖ. 5. Yy.da Sert üslup, Yüksek Klasik Dönem eserleri ve Zengin üslup özgün örneklerle tanıtılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Görsel materyal
Diğer Kaynaklar
Görsel materyal
Materyal
Dokümanlar
Görsel materyal
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
J. Boardman, Yunan Heykeli Klasik Dönem (Çev. G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); S. Adam, The Technique of Greek Sculpture in the Archaic and Classical Period (1966); B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture (1970); B.S. Ridgway, Fifth Century Styles in Greek Sculpture (1981); R. Tölle-Kastenbein, Frühklassische Peplosfiguren. Originale (1980); R. Krumeich, Bildnisse griechischer Herrscher und Staatsmänner im 5. Jahrhundert v. Chr. (1997); H. Beck, P.C. Bol, M. Bückling (yay.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, Sergi katalogu, Frankfurt a.M. (1990); W.C. Moon (yay.), Polykleitos, the doryphoros and tradition (1995); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990);
Serra Durugönül, Heykeller Konuşabilseydi… Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan bir Bakış, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2018.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
4
2
 
5
3
 
5