of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-416
Geç Antik Dönem İkonografisi
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Geç Antik Dönem plastik ve resim eserlerinin teşhis ve yorumu/İkonografik inceleme yöntemlerini öğrenme, heykel, duvar resimleri ve kabartmaların yorumlanma yöntemini öğrenme antik dönem eserlerini yorumlayabilme ve doğru anlamlandırma, yazılı kaynaklarını ikonografik araştırmada kullanabilme, görsel kaynakları bağlamıyla değerlendirebilme.
Dersin Hedefleri
MS. 3. Yüzyıldan MS. 6. Yy.a dek farklı dönemlerden örneklerle Geç Antik Dönem ikonografisinin anlaşılması /Ele alınan konunun ana hatlarıyla öğretilmesi, kazanılan bilginin analoji yoluyla benzer nesne veya fenomenlerin açıklamasına katkı sağlaması, olay nesne veya olguları analiz etme yetisinin kazandırılması, bilginin uygulanabilir olması, görsel algının ve analiz etme yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Geç Antik Dönem sanatı ikonografisini öğrenir/Geç Antik Dönem sanatında atribü ve simgeleri öğrenir/Geç Antik Dönem sanatında atribü ve simgelerin bağlam içinde yorumlanışını öğrenir/Geç Antik Dönem sanatında öne çıkan konuları öğrenir/Resim,,heykel ve kabartma analizinde yazılı kaynaklar ve kutsal kitaplardan yararlanmayı öğrenir/ Pagan sanatından alınmış öğelerin Geç Antik Dönem’de anlam değişikliklerini öğrenir/Geç Antik Dönem sanatını malzeme, yer, konu, dönem, içerik açısından değerlendirmeyi öğrenir/Geç Antik Dönem ve Erken Hıristiyanlık Dönemi sanat eserlerinin ikonografik özelliklerini tanıma ve yorumlama.
Dersin İçeriği
Geç Antik Dönem sanatı ikonografisi, yöntem ve yorumsal yaklaşımlar/Genel olarak Aşağıdaki konular ele alınacaktır:MS. 3. yüzyıl lahitleri/ MS. 3.-5. Yüzyıllarda katakomb freskoları, lahit kabartmaları ve mozaiklerdeki konular/ Erken Hıristiyanlık Döneminde atribü ve simgeler/Tevrat ve İncil’de anlatılan sahnelerin görsel anlatımı/ Geç Antik Dönem sanatında pagan ve Hrıstiyan konuların birlikte tasviri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
7
98
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Bibliography
Kuran-ı Kerim, Tevrat ve İncil; Michael Grant, Roma’dan Bizans’a Beşinci Yüzyıl (çev. Z. İlkgelen), Homerkitabevi, İstanbul (2000); K. Weitzmann (yay.), Age of Sprituality, Late Antique and Early Christian Art Third to Seventh Century. Catalogue of the Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, Nov. 19,1977-Feb. 12, 1978 Princeton University Press, New York 1979; L. Wamser (yay.), Die Welt von Byzanz, Europas östliches Erbe, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2004); H. Beck, – P. C. Bol, (yay.), Spätantike und frühes Christentum, Liebighaus, Museum alter Plastik (1994); A. Demandt, - J. Engemann (yay.), Imperator Caesar Flavius Constantinus –Konstantin der Große. Ausstellungskatalog (2007); O. Mazal, Handbuch der Byzantinistik, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz (1989); C. Schneider, Geistesgeschichte der christlichen Antike, C.H. Beck, München (1970); J. K. Eberlein, Die ikonographisch-ikonologische Methode, in: H. Belting et al. (eds.), Kunstgeschichte. Eine Einführung, Berlin, 1988, 169-190; Tonio Hölscher, Bildwerke. Darstellungen, Funktionen, Botschaften, in: A. H. Borbein / T. Hölscher / P. Zanker (eds.), Klassische Archäologie. Eine Einführung, Berlin, 2000, 147-165; Tonio Hölscher, The Language of Images in Roman Art. Art as a Semantic System in the Roman World, Cambridge, 2004; A. Hülsen-Esch, J.-C. Schmitt, (eds.), Die Methodik der Bildinterpretation. Les méthodes de l'interprétation de l'image. Deutsch-französische Kolloquien 1998-2000, Göttingen 2002; A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. Handbuch zur biblisch-orientalischen Altertumskunde, Leipzig (1930, 4. Auflage) 1904; Brigitte Riese: Seemanns Lexikon der Ikonografie. Religiöse und profane Bildmotive. E. A. Seemann Verlag, Leipzig 2007; O. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen, Zürich-Einsiedeln-Köln (1996, 5. Auflage, Göttingen) 1972; Gerhardt B. Ladner, Handbuch der frühchristlichen Symbolik, Gott, Kosmos Mensch, VMA-Verlag, Wiesbaden 2000; Ursula Früchtel, Mit der Bibel Symbole entdecken, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1994; Eva Schurr, Die Ikonographie der Heiligen. Eine Entwicklungsgeschichte ihrer Attribute von den Anfängen bis zum achten Jahrhundert, J.H. Röll Dettelbach 1997; H. Sachs- E. Badstübner- H. Neumann (eds.), Christliche Ikonographie in Stichworten, Koehler& Amelang Leipzig 1988; Gerd Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst, Eugen Dierichs Verlag München 1998; Heinrich Schmidt- Margarethe Schmidt, Die vergessene Bildsprache christlicher Kunst Verlag C. H. Beck, München 1989; Lexikon der christlichen Ikonographie. Begr. von Engelbert Kirschbaum. Hrsg. von Wolfgang Braunfels. 8 Bde. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau u.a. 1968-1976; Peter Brown, Geç Antik Çağda Roma ve Bizans Dünyası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000; Guntram Koch, Erken Hıristiyan Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2015; Jas Elsner, Art and the Roman Viewer: The Transformation of Art from the Pagan world to Christianity, Cambridge University Press, 1995; Turan Kaçar, Geç Antikçağ'da Hıristiyanlık, Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul, 2000.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2
  
3