of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-436
Roma Dönemi Mimarisi II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Roma Yüksek Imparatorluk Dönem mimarisini tanıyabilme ve yapıları kabaca tarihleyebilme, Roma mimarisinin genel hatlarıyla açıklanması, yapıların, yapı tiplerinin ve yapı tekniklerinin açıklanması,
kamusal ve dinsel alanların yapılış biçimi, kent planlaması, askeri mimari ve mimari bezemenin ana hatlarıyla açıklanması ve bu yolla bilgi transferinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Roma Yüksek Imparatorluk Dönemi mimarisini çeşitli yönleri ile öğretme, yapı tiplerinin değişimini öğrenmeyi sağlama, Roma’da ve eyaletlerde kamusal ve özel alanlarda yapıların özelliklerinin anlaşılmasını sağlama, mimari bezemeyi öğrenme ve bu bilgiyi uygulama. Yeni yapı malzemelerini tanılması ve kullanış biçiminin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
MS. 2.- 3. Yy. Roma Dönemi mimarisinin özelliklerinin ana hatlarıyla anlaşılması/ Yüksek Imparatorluk Dönemi’ne ait yapı tiplerini tanıyabilme/Bu döneme ait mimari bezeme bilgilerini diğer türlere uygulayabilme/Roma Dönemine ait yapı tekniklerini ve yapı malzemelerini tanıyabilme/Roma Imparatorluk Dönemi mezar anıtlarını tanıma/
Dersin İçeriği
Ana hatları ile MS. 2. -3. Yy. Roma Dönemi mimarisi tanıtılacak, önemli örneklerle Hadrian Dönemi’nden MS. 3. Yy. Ortalarına dek kamusal ve dinsel mimari, kent planlaması ve konut mimarisindeki gelişmeler tanıtılacaktır. Yüksek Imparatorluk Dönemi’nde askeri mimari, zafer takları ve kent kapıları gibi propaganda yapıları, mimari bezeme önem verilen diğer konulardır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Bibliography
Vitruvius: Vitruvii De architectura libri decem (Mimarlık üzerine on kitap, çev. S. Güven), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara 2005); M. Thorpe, M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); B. Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları I, İstanbul, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları (2001); J. B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture (1970); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); M. W. Jones, Principles of Roman Architecture (2000); P. Gros, L’architecture romaine I/II (2001-2002); H. von Hesberg, Römische Baukunst, C. H. Beck, München (2005); H. Manderscheid, Die Skulpturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981); T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System (1987); P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (1987); E. K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere (1991); J. Elsner, Art and the Roman Viewer (1995); A. Haward, Art and the Romans, London (1999); I.A.Barton (ed.), Roman Domestic Buildings, University of Exeter Press, Exeter (1996); K.-W. Weeber, Panem et Circenses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom, Mainz (1999); P. Zanker, Pompeji. Stadtbild und Wohngeschmack, Philipp von Zabern, Mainz (1995); Y. Yılmaz, Anadolu Antik Tiyatroları, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, (2009); R.J.A. Wilson, Roman Forts, London (1980); Frontinus-Gesellschaft (ed.), Die Wasserversorgung im antiken Rom, München (1982); J. G. Landels, Eski Yunan ve Roma’da mühendislik (çev. B. Bıçakçı) Tübitak yay. , Ankara (1996); F. Kretzschmer, Resimlerle Antik Roma'da Mimarlık ve Mühendislik, (çev. Z. Z. İlkgelen), İstanbul Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2000); C. Başaran, Anadolu Kompozit Başlıkları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (1999); M. Carroll, Earthly Paradises. Ancient gardens in History and Archaeology, British Museum Pres, London (2003); M. Usman Anabolu, İstanbul ve Anadolu’da Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2001); S. R.F. Price, Ritüel ve İktidar. Küçük Asya’da İmparatorluk Kültü (çev. T. Esin), İmge Kitabevi, Ankara (2004); E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent (çev. C. Bilsel), Homerkitabevi, İstanbul (2000); H. Dodge, B. Ward-Perkins (eds.), Marble in Antiquity, collected papers of J.B. Ward-Perkins, Roma (1992); S.B. Platner-Th. Ashby, A topographical Dictionary of Ancient Rome (1929); E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom I-II, Tübingen (1961-1962); E. Künzl, Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom, München (1988); H. Abbasoğlu, Perge Roma mimarisinde arşitravların soffit bezemeleri. Tipolojik yönden bir araştırma, TTK, Ankara (1994); Chr. Berns, Untersuchungen zu den Grabbauten der frühen Kaiserzeit in Kleinasien, Asia Minor Studien 51 (Bonn 2003); H. von Hesberg, L. Vandeput, M. Waelkens, Chr. Berns (eds.), Patris und Imperium. Kulturelle und politische Identität in den Städten der römischen Provinzen Kleinasiens in der frühen Kaiserzeit, Kolloquium Köln 1998, Bulletin Antieke Beschaving Supplement 8 (Leuven 2002); Geçmişten Geleceğe Anadolu’da Malzeme ve Mimarlık, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul (2006); F. Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, Homer Kitabevi, İstanbul (2006).
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2
  
3