of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-464
Sosyal Güvenlik Uygulamaları
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Sosyal güvenlik ve finansmanını öğrenmek
Dersin Hedefleri
Sosyal güvenlik sisteminin finansmanın öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sosyal güvenliğin ne olduğu
Sosyal güvenliğin finansmanı
Türkiyede sosyal güvenlik sistemi ve finansmanı
Dünyada sosyal güvenlik sistemleri ve finansmanları
Dersin İçeriği
Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ÇELİKOĞLU, İlyas. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri ve Türkiye Uygulaması, DPT, Ankara, Eylül 1994.
LPER, Yusuf. Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimine Tesirleri, (Basılmamış Doktora Tezi,) Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1985
AYHAN, Abdurrahman. "Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde, Sosyal Sigorta Sosyal Yardım İlişkisi ve Türk Hukukunda Sosyal Yardımlara Genel Bir Bakış" İlhan Cemalcılar'ın Hatırasına Armağan, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 393, İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi Yayın No: 84, Eskişehir, 1990.
BİRKAN, Selahattin. Dünyada Sosyal Güvenlik Ekonomisi, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü, Dizerkonca Matbaası, İstanbul, 1969.
BOZER, Ali. Türk Hukukunda Sosyal Sigortalara Genel Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay. No: 175, Ankara, 1963.
BURNS, Eveline M. Social Security And Public Policy, Mcgraw-Hıll Book Company, İnc. Newyork, 1956.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Kapsamı", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı, Yıl:2, Sayı:2 Ocak-Mart 1999.
ÇELİKOĞLU, İlyas. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri ve Türkiye Uygulaması, DPT, Ankara, Eylül 1994.
ÇUBUK, Ali. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Güvenlik Kurumları, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ankara, 1982
ÇUBUK, Ali. Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1986
DİLİK, Sait, "Sosyal Güvenliğin Yöntemleri," Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: XXVI, Aralık 1971, No:4
DİLİK, Sait. "Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasındaki İlişkiler", Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.XXXV, Ocak-Aralık 1980
DİLİK, Sait. "Sosyal Yardımlar - İki Anlamlı Bir Terim", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:XXXV, Ocak-Aralık 1980, No:1-6
DİLİK, Sait. "Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Sistemi" Konrad Adenaur Vakfı Türkiye Temsilciliği, 8.Sosyal Piyasa Ekonomisi Sempozyumu, Sosyal Güvenlik Sosyal Piyasa Ekonomisini Vazgeçilmez Bir Parçasıdır, Ankara, 1992
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
5
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
4
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3