of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-403
Tefsir V (Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Prof. Dr. A. Galip GEZGİN
2-Prof. Dr. İshak ÖZGEL
3-Doç. Dr. Ali BULUT
4-Dr. Öğr. Üyesi Celalettin DİVLEKCİ
5-Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki SÜSLÜ
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
E-Posta
aligezgin@sdu.edu.tr; ishakozgel@sdu.edu.tr; alibulut@sdu.edu.tr; celalettindivlekci@sdu.edu.tr; zekisuslu@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
-
İş Telefonu
02462110232;02462110226;02462110240; 02462112222; 02462110259
Dersin Amacı
Kur’ân’ın Türkçe çevirilerinde âyetlerin nasıl Türkçeye çevrildiğini, bu çeviriler arasındaki farklılıkları, çağdaş çeviri tekniklerinden de yararlanılarak teorik ve uygulamalı olarak anlatmaktır.

Kur’ân’ın Türkçe çevirilerinde âyetlerin nasıl Türkçeye çevrildiği, bu çeviriler arasındaki farklılıklar, çağdaş çeviri tekniklerinden de yararlanılarak teorik ve uygulamalı olarak anlatılır.


Kur’ân’ın Türkçe çevirilerinde âyetlerin nasıl Türkçeye çevrildiği, bu çeviriler arasındaki farklılıklar, çağdaş çeviri tekniklerinden de yararlanılarak teorik ve uygulamalı olarak anlatılır.
1-Tefsir usulüyle ilgili temel kavramları ve kaynaklarını tanıması,
2-Tefsir usulünün temel meselelerini bilmesi,
3-Günümüz tefsir problemleri ile Kur?ân?ı yorumlama usul ve metotları hakkında bilgi sahibi olması.
Dersin İçeriği
Doğuşundan, günümüze gelen tarihsel süreç içerisinde tedvin edilen Tefsir Usûlü'ne yönelik yapılan araştırmaların kronolojik olarak ve içerik açısından incelenmesi; Klâsik ve çağdaş Tefsir Usullerinden örnek metinler çerçevesinde, Kur'ân İlimleri (=Ulûmu'l-Kur'ân), Kur'ân Tarihi, Tefsir Tarihi hakkında genel bilgilerin verilmesi; Tefsir Usûlü'nün klâsikleri arasında meşhur olan Zerkeşî'nin el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân'ı; Suyûtî'nin el-Itkan fî Ulûmi'l-Kur'ân'ı ile çağdaş usüller arasında yer alan Dr. Subhi Salih'in Mebâhis fî Ulûmi'l-Kur'ân'ı ve Mennâu'l-Kattân'ın Mebâhis fî Ulûmi'l-Kur'ân'ı gibi kaynaklar başta olmak üzere Tefsir biliminde yer alan, Tefsir Usûlü bibliyografyasındaki diğer kaynakların tedvin asrından başlamak suretiyle, yüzyıllara göre, ayrı ayrı tanıtımı, incelenmesi ve tarihsel süreç içerisinde her bir usül kaynağını telif eden müelliflerin Kur'ân ilimlerine bakış perspektiflerinin irdelenmesi ve diacronic (=artzamanlı) açıdan, mütekaddimûn (=öncekiler) ile müteahhirûn (=sonra gelenler) arasındaki belirgin farklar ile benzerliklerin ortaya konulması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
tefsir usulüyle ilgili temel kavramları öğrenir
DK2
Tefsir kaynaklarını tanır
DK3
usul bilgisine sahip olur
DK4
Bir sure incelemesi çerçevesinde ayet ve surelerin yorumunda dikkat edilmesi gereken bir kısım kurallar ve metot bilgilerini uygulamalı olarak öğrenilir.