of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP519
Üroloji
30.0
15.0
0.0
2.5
3.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Alim KOŞAR
2-A. SEDAT SOYUPEK
3-TEKİN AHMET SEREL
4-TAYLAN OKSAY
5-ALPER ÖZORAK
6-ERCAN BAŞ
Dersin Yardımcıları
1-TAYFUN ÇİFTECİ
2-MURAT DEMİR
Dersin Amacı
Ürolojide genel kavramları, Üroloji terminolojisini, Ürogenital organlar hakkında genel ve özel bilgileri, Ürolojik hastalıkların teşhis,tedavi ve takiplerini öğrenmek
Dersin Hedefleri
1.Tıp fakültesi öğrencilerine mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacakları gerekli ürolojik bilgiyi vermek
2.Tıp fakültesi öğrencilerine mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacakları gerekli ürolojik beceri ve donanımı sağlamak.
3.Tıp öğrencilerine üroloji dalını tanıtmak, sevdirmek ve ilgiyi arttırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Ürolojiye giriş, Ürolojide genel kavramlar, ürolojik enstrümanların kullanılış amaçlarını öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
2. Ürolojik hastalıklar hakkında genel bilgileri öğrenmek.
3. Ürolojik cerrahi operasyonlar hakkında bilgi edinmek,operasyonlara katılmak
4. Serviste yatan hastalara yaklaşımı öğrenmek,pratik olarak hasta vizitlerine katılmak
5. Üroloji hastalıklar ve yeni çalışmalar hakkında hazırlanan seminerlere katılmak
Dersin İçeriği
Ürolojiye giriş, Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene, Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon, Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar, skrotum kapsamı hastalıkları, Veziko Ureteral Reflü, Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi, Nörojenik mesane ve Ürodinami , Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Spesifik enfeksiyonlar-Tüberkuloz , Nonspesifik enfeksiyonlar, Stres inkontinans ve enürezis, Üriner sistem konjenital anomalileri, Bening Prostat Hiperplazisi, Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji,Testis Tümörleri, İnfertilite, Üriner Sistem Taş Hastalığı, Böbrek tümörleri, Ürotelyum tümörleri. İmpotans, Üriner obstrüksiyonlar, Prostat Kanseri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
2
23
46
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
10
20
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
82
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Temel Üroloji,
Diğer Kaynaklar
1-Campell Üroloji; Kavoussi Partin, Novick Peters
2-Temel Üroloji
3- Üroloji ; Philip M.HANNO, S. Bruce MALKOWICZ, Alan J.WEIN
4-Smith Üroloji
5-Glenn’s Ürolojik Cerrahi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5