of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP658
Nöroloji
0.0
155.0
0.0
5.0
5.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN
2-Prof. Dr. Serpil DEMİRCİ
3-Doç. Dr. Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU
4- Doç. Dr.Vedat Ali YÜREKLİ
5- Yrd. Doç. Dr. Melike Doğan Ünlü
Dersin Yardımcıları
1-Arş. Gör. Dr. Burak GÜREL
2-Arş. Gör. Dr. Seda DAĞLI
Dersin Amacı
Nörolojik hastaya yaklaşım; Sinir siteminin normal ve patolojik fonksiyonel anatomisini ve hastalıklarını bilerek, hasta karşısında bu bilgilerden yararlanarak yorum yapabilme, tanıya ulaşabilme, tedaviyi yönetebilme yeteneğini geliştirmek.
(özellikle genel pratisyenlikte sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar ve acil nörolojik hastalıklar hakkında)
Dersin Hedefleri
1. Nörolojik anatomi fizyoloji ve klinik bulgular arasında korelasyon kurma ve yorum yapabilme yeteneği kazandırmak.
2. Nörolojik hastalıkları tanımak ve tedavi yönetimi bilgi ve yeteneğini geliştirmek.
3. Acil nörolojik hastalıklarda pratik ve yeterli yaklaşım ve tedavi yönetimi yeteneğini geliştirmek.
4. Nörolojik hasta ve yakınları ile iletişim yeteneklerini geliştirmek.
5. Rutin nörolojik incelemelerin endikasyon ve sonuçlarını yeterince yorumlama yeteneği kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Nörolojide anamnez. Nörolojik hastalıklar temelinde anamnez alma, yönlendirme, yorumlama bilgi ve yeteneklerini geliştirmek.
2. Nörolojik aciller-1 (Motor nöron hastalıklarında acil durumlar) Guillain Barre Sendromu, miyastenik ve kolinerjik krizi ayırıp tanıyabilmek tedavisini yönetmeyi öğrenmek.
3. Nörolojik aciller-2 (Status Epileptikus) Status epileptikusun tanı ve tedavisin öğrenmek.
4. Serebrovasküler olaylar tanı ve tedavisini öğrenmek
5. Kranial sinirler ve muayenesini yorumlamasını öğrenmek
6. Yürüyüş bozukluklarını görünümleri ve nörolojik nedenlerini belirlemeyi öğrenmek
7. Bilinç bozuklukları nedenleri ve ayırıcı tanısını öğrenmek
8. Nöromusküler kavşak hastalıklaın ayırıcı tanısı ve tedavisini öğrenmek
9. Demiyelinizan hastalıkların ayırıcı tanısı ve tedavisini öğrenmek
10. Başağrılarının ayırıcı tanısı ve tedavisini kavramak
11. Mental durum muayenesi ve demansiyel hastalıkları tanımak
12. Duyu bozukluklarını değerlendirmek
13. İnflamatuar kas hastalıklarını öğrenmek
14. Uyku bozuklukları nedenleri ve tedavisini öğrenmek
15. Santral sinir sistemi enfeksiyonları ayırıcı tanısı ve tedavisini öğrenmek
16. Nörooftalmolojik değerlendirmeyi kavramak. Klinik bulgu belirtileri değerlendirerek lezyonun anatomik lokalizasyonu ve olası etyolojik faktör listesini düşünerek ayrımı yapmayı öğrenmek.
17. Medulla sipinalisin hastalıklarını öğrenmek
18. Konuşma bozuklukları çeşitleri ve ayırıcı tanısını öğrenmek
19. Muskuler distrofilerin tanı ve yönetimini öğrenmek
Dersin İçeriği
Nörolojiye giriş, Nöroloji genel ve özel terminolojisinin, nörolojik hastalıkların ve nörolojik kavramların öğrenilmesi.
Nörolojide anamnez
Parkinson Hastalığı
Diğer Hareketler Bozuklukları
Medülla spinalis ve hastalıkları
Periferik Sinir Sistemi ve hastalıkları
Herediter polinöropatiler
Nörootoloji
Primer Demanslar
Sekonder Demanslar
Epilepsi
Serebrovasküler hastalıklar
Uyku ve bozuklukları
Bilinç ve Bozuklukları
Nörooftalmoloji
Kas Hastalıkları
Yürüyüş bozuklukları
EMG uygulama
ENG uygulama
EEG uygulama
Nörolojik Muayene Uygulama
Pratik uygulama tekrarı ve ara sınav haftası
Nörolojik aciller
Konuşma bozuklukları
Nöropatik ağrı
Kas sinir kavşak hastalıkları
Demyelinizan ve dismyelinizan hastalıklar
Kanalopatiler
Kranial sinirler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
25
75
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
15
45
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
3
15
45
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
“Her konu için nöroloji ders notları. SDÜ Nöroloji AD”
Diğer Kaynaklar
1-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ders Kitabı
2-Yaltkaya Korkut ve ark. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak Nöroloji Ders Kitabı, 2000.
3-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997: 268.
4-Dejong's The Neurologic Examination-Türkçesi - Nobel - 2008
5-Gilroy Temel Nöroloji, Güneş kitabevi, 2002
6-Adams Principles of Neurology, çev. Murat EMRE, Asya tıp, 2006
7-Merrit’s Neurology Türkçe, çev. Barış BASLO, 2008
8-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999
9- Bradley Neurology in Clinical Practice TÜRKÇE 5. Ed. , 2008
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4