of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP675
Göğüs Cerrahisi
0.0
155.0
0.0
5.0
5.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
RASİH YAZKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1-Göğüs cerrahisini ilgilendiren hastalıkları tanımak
2-Göğüs cerrahisini ilgilendiren hastalıkların teşhisine yönelik anamnez ve fizik muayenesini yapabilmek.
3-Göğüs muayenesi sırasında saptanan normal bulgular ile patolojik olanları ayırt edebilmek.
4-Anamnez ve fizik muayene bulgularını sentezleyerek tanı ve ayırıcı tanı yapabilmek.
5-Tanı ve ayırıcı tanıda kullanılacak laboratuvar ve radyoloji yöntemlerini belirleyebilmek ve yorumlayabilmek.
Dersin Hedefleri
1- Toraksın cerrahi anatomisinin öğrenilmesi. Cerrahi müdahalelerde uygulanan yaklaşım yollarının, göğüs cerrahisinde kullanılan anatomik insziyonları sayabilme.
2- Her hasta için uygun olan invaziv tanı yöntemleri ile tedavide vazgeçilmez olan doğru histopatolojik yöntemlerin öğrenilmesi. Göğüs Cerrahisinde uygulanan invaziv tanı yöntemlerinin öğrenilmesi ve bu yöntemlerin endikasyonları, birbirlerine olan avantajları, dezavantajları, kontrendikasyonları ve komplikasyonlarının neler olduğunu söyleyebilme.
3- Akciğer kanseri tanısının konulmasında kullanılacak tanı yöntemlerinin öğrenilmesi. Akciğer kanserinde operabilite ve inoperabilite kriterlerinin neler olduğunu ayırdedebilme.
4- Pnömotorakslı olguların klinik ve radyolojik olarak tanınabilmelerinin sağlanması ve tedavi seçeneklerinin sıralayabilme.
5- Özefagus kanserinin klinik ve radyolojik özelliklerinin öğrenilmesi. Özefagus kanserinde uygulanacak cerrahi yöntemlerin neler olduğunu sayabilme.
6- Toraks travmaları sırasında gelişebilecek klinik durumların öğrenilmesi, tanı ve tedavi yollarının neler olduğuna karar verebilme.
7- Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonlarında klinik, radyolojik değerlendirmenin ve uygun müdahalenin neler olduğunu sayabilme.
8- VATS’ın göğüs cerrahisi uygulamalarındaki yerini açıklayabilme.
9- Kist hidatik hastalarının klinik ve radyoloji olarak tanınabilmesinin sağlanması ve tedavi prensiplerinin neler olduğunu söyleyebilme.
10- Bronşektazi hastalığının klinik ve radyolojik olarak tanınabilmesinin sağlanması ve tedavi prensiplerini ayırdedebilme.
11- Akciğer absesinin klinik ve radyolojik olarak tanınabilmesinin sağlanması ve tedavi prensiplerini oluşturabilme.
12- Soliter pulmoner nodül’ün klinik ve radyolojik olarak tanınabilmesinin sağlanması ve tedavi prensiplerinin neler olduğunu sayabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. göğüs cerrahisine giriş, göğüs cerrahisinde genel kavramlar, göğüs cerrahisi enstrümanlarının kullanılış amaçlarını öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
2. göğüs cerrahisi hastalıkları hakkında genel bilgileri öğrenmek.
3. göğüs cerrahisi operasyonları hakkında bilgi edinmek, operasyonlara katılmak
4. Serviste yatan hastalara yaklaşımı öğrenmek, pratik olarak hasta vizitlerine katılmak.
göğüs cerrahisi hastalıkları ve yeni çalışmalar hakkında hazırlanan seminerlere katılmak
Dersin İçeriği
göğüs cerrahisine giriş, göğüs cerrahisinde semptomatoloji ve fizik muayene, göğüs cerrahisi radyolojisi ve göğüs cerrahisi hastalıklarını değerlendirme becerisi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
60
60
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
40
40
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
1
51
51
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
151
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Göğüs cerrahisi; Editör İlker ÖKTEN
General throsic surgery: Ed: Thomas SHIELDS
Göğüs cerrahisi kırmızı kitap
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5