of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-105
İktisada Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mikro ekonominin iyi bilinen temel kavramlarını tanıtmak, arz ve talep açısından piyasa dengesi, farklı piyasa yapıları, makro ekonominin temel kavramlarını tanıtmak ve milli gelir, ödemeler dengesi, enflasyon, cari açık, işsizlik, bütçe vb konularda güncel gelişmeleri değerlendirebilme düzeyinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
Öğrencileri, ekonomik çerçevede hem mikro hem de makro açıdan temel kavramlara vakıf olarak gelişmeleri doğru değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrencilerin mikro iktisadın temel prensiplerini açık şekilde anlamış olacaklardır.
Makro iktisadın temel kavramlarını tanıyıp, ne anlama geldiklerini anlamış olacaklardır.
Piyasa dengesinin hem arz hem talep yönlü nasıl dengeye geldiği kavranmış olacaktır.
Üretici ve tüketici dengelerinin nasıl oluştuğu ve hangi koşullarda denge noktalarının değişip yeniden dengeye ulaşıldığı kavranmış olacaktır.
Günün ekonomik gelişmelerini algılayıp, doğru değerlendirebilme, doğru okuyabilme yetisi elde edilmiş olacaktır.
Dersin sonunda öğrenciler bir ekonomik problemi tanımlayıp analiz edebileceklerdir.
Dersin İçeriği
İktisadın kavramsal çerçevesi, İktisadi düşünce, İktisadın kapsamı, Temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, değer, üretim, mal ve hizmetler, gelir, tüketim, tasarruf, yatırım, iş bölümü ve uzmanlaşma, verimlilik), ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi), Talep-Arz ve piyasa dengesi, Arz ve Talep esnekliği, Fiyat ve piyasalar (tam rekabet piyasası ve eksik rekabet piyasaları), Tüketici Dengesi, Üretici Dengesi, milli gelir, istihdam, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları üzerinde durulacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
126
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Temel Ekonomi, Tümay ERTEK, BETA Yayınevi, 2007. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 15. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009. Halil Seyidoğlu, İktisat Bilimin Temelleri, Güzem Can yay., İstanbul, 2006. David Begg, S. Fischer ve R. Dornbusch, Mikro İktisat, Alkım Yay., 2001.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
1
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
1
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
5