of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-206
Basın Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ders kapsamında öğrencilere Türk basınının tarihini öğretmek, 19. yüzyıl ortalarından itibaren medyanın gelişimini modernleşme hareketi paralelinde incelemek, medyanın sosyal, kültürel ve siyasi etkilerini ortaya koyarak, günümüz medyasını dünü, bugünü ve yarını bağlamında anlatmak amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dünyada matbaanın gelişiminin insanlık tarihi açsından önemini kavrama
2. Türkiye matbaanın gelişinin gecikme sebeplerini ve buna bağlı olarak gelişen ve değişen olayları anlama
3. Osmanlı İmparatorluğu’nda kitap, gazete ve dergi basımı konusundaki bürokrasiyi ve buna bağlı olarak gelişen olayları öğrenme
4. Osmanlı İmparatorluğu’nda basın tarihinin gelişim basamaklarını belirleyen siyasal ve sosyal olayları öğrenme
5. Basın özgürlüğünün ülkelerin tarihindeki önemini kavrama
Dersin İçeriği
Dünyada matbaa ve matbaanın gelişimi, Türkiye’de ilk matbaalar: Azınlık matbaaları ve Türk matbaaları, Tanzimat öncesi basın ve yayın, yabancı gazeteler, Tanzimat dönemi basın yayın, Matbuat Nizamnamesi, İstibdat dönemi basın, ilk basın grevi, Jöntürk gazeteleri, Milli Mücadele dönemi basın ve yayın: İstanbul ve Anadolu basını, Anadolu Ajansı, Basına tam özgürlük: II. Meşrutiyet dönemi gazete ve dergi, Matbuat kanunu ve üzerinde yapılan değişikler, Cumhuriyet dönemi basın ve yayın hareketleri: Takrir-i Sükun, İstiklal Mahkemeleri, 1931 Matbuat ve Ceza Kanunları, Tek Parti Dönemi, Basına getirilen kısıtlamalar, 1939-1945 II. Dünya savaşı ve dönemin siyasi olaylarının basına yansımalarının gazete örnekleri üzerinden inceleme , 1946-1950 dönemi Türk Gazeteciliği, 1950-1960 Dönemi Türk Gazeteciliği ve DP’nin basın üzerine etkisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
154
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Orhan Koloğlu, Basın Tarihi, Pozitif yayınları,
Hıfzı Topuzi, II. Mahmuttan Holdinglere Türk Basın Tarihi,Remzi Kitapevi
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
- Jeanneney, Jean-Noel, Başlangıcında Günümüze Medya Tarihi. Çevirmen: Esra Atuk, İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık, 2006.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
0
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
2