of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-223
İletişim Kuramları I
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1. İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek. 2. İletişim alanında temeli atan Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisini saptamak. 3. Egemen olan paradigmaların ve kuramsal yaklaşımların bilim, eğitim ve toplumsal yaşamın diğer alanları üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek. 4. Kuram ve pratik arasındaki ilişkileri sentezleyebilmek. 5. Kuramların sosyal sorunlara ne gibi çözümler getirebileceğini ortaya koymak. 6. İletişim kuramları üzerinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarının etkilerini ortaya koyarak, iletişimin disiplinlerarası niteliğini görünür kılmak. 7. İletişim kuramları ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek. 8. Anaakım yaklaşımlar içersindeki kuramsal yaklaşımların eleştirel bir okumasını yapabilmek.
Dersin Hedefleri
İletişim kuramları yoluyla iletişim süreçlerini anlayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
İletişim kuramları yoluyla iletişim süreçlerini anlayabilmek
Dersin İçeriği
Bu derste anaakım paradigma çerçevesinde iletişim çalışmaları ele alınmaktadır. Anaakım yaklaşım içerisindeki temel modeller incelenmekte ve geleneksel yaklaşım çerçevesinde çözümleme yapan kuramcıların görüşleri değerlendirilmektedir. İletişim çalışmalarında Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisi ve alanın tanımlanmasındaki rolü belirlenmeye çalışılmaktadır. Kuram, model, paradigma kavramları; İletişim çalışmalarında iletişim alanına egemen olan farklı iki paradigmanın (geleneksel ve eleştirel yaklaşım) iletişimin bir disiplin olma ve kimlik bulma mücadelesindeki rolleri; Geleneksel yaklaşımın genel özellikleri. Medya etki araştırmaların tarihsel gelişimi; Geleneksel yaklaşım içerisinde temeli atan yaklaşımlar; Geleneksel yaklaşım içerisinde ilk saha araştırmaları ve İki Aşamalı Akış Modeli; Deneye Dayalı Olarak Geliştirilen Psikolojik Kuramlar; İletişime Sosyolojik Yaklaşım; Yeniliklerin ve haberin yayılmasına yönelik geliştirilen yaklaşımlar; Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı; De-Fleur ve Ball-Rokeach’ın Medya Bağımlılık Modeli; Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı; Gündem Belirleme Yaklaşımı; Suskunluk Sarmalı Modeli; Bilgi Açığı Modeli; Teknolojik belirlenimcilik çerçevesinde Innis ve McLuhan’ın görüşleri dersin temel konularını oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
107
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Kitle İletişim Kuramları
Yazar: Burak Özçetin
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
0
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
0
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
0