of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-102
Ceza Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Ceza hukuku genel hükümler hakkında temel bilgilerin öğrenilmesidir.
Dersin Hedefleri
1- Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler kısmında yer alan hükümler çerçevesinde temel ceza hukuku bilgisine sahip olabilecek
2- Özellikle suç genel teorisi ve yaptırım teorisine hakim olabilmek
3- Öğreneceği ceza özel hukuku bilgisini ileiki yıllarda meslek yaşamında uygulamaya dökmek yetisini kazanabilmek
4- Suç adı verilen insan fiillerini diğer hukuka aykırı fiillerden ayırabilme yetsisini kazanabilmek
5- Suç adı verilen fiillere uygulanacak olan ve kanunlarda düzenlenen cezai yaptırımları öğrenebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yönetim ve denetim görevleri kapsamında hangi sorunların ceza hukuku ile bağlantılı olduğunu belirleyebilme becerisini kazanma,
teorik bilgiler ışığından uygulamada karşılaşacağı sorunları çözebilme dersin öğrenim çıktıları arasındadır.
Dersin İçeriği
Ceza hukuku dersinde kanunilik ilkesi, ceza kanunun zaman ve yer bakımından uygulanması, suçluların geri verilmesi; Suçun yapısal
unsurları, Suçun maddi unsuru, hareket, netice, nedensellik bağı, suçun konusu, fail, mağdur; Suçun manevi unsuru olarak kast ve
taksir; Hukuka aykırılık, hukuka uygunluk nedenleri, meşru savunma, kanunun hükmünü icra, hakkın kullanılması, ilgilinin rızası; Kusurluluk, kusurluluğu kaldıran ve azaltan nedenler; Suçun özel görünüş şekilleri: suçların içtimai, teşebbüs, iştirak; Ceza hukukunda yaptırımlar, hapis cezaları, adli para cezaları ve güvenlik tedbirleri; Ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenler: zamanaşımı, af, ölüm, şikayetin geri alınması konuları işlenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
14
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
14
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
112
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Bilgisi
Veli Özer ÖZBEK, Ceza Hukuku Bilgisi
Diğer Kaynaklar
Yargı kararları
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0