of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-119
Kalem Mevzuatı İşlemleri ve UYAP
2.0
0.0
1.0
2.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Kalem Mevzuatı ile yargı teşkilatının sınıflandırılması, yargı teşkilatının kalem işlemleri ile ilgili kanuni düzenlemeleri, dosya ve defterlere ilişkin normlar, kalemlerde yapılan yazışma biçimleri ve işlemler, kalem personelinin görevleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesinin yanında UYAP kullanımının teorisi detaylı olarak anlatılarak kavratılması, UYAP’ın pratikteki kullanımının Adalet Bakanlığı sistemi üzerinden sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak öğrenilmesi sağlanarak, adliyelerde yapılacak staj vasıtasıyla yapılan uygulamalarla öğretilenlerin özümsenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin Türkiye’de mevcut bulunan mahkemelerin yapılanması hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış olacaktır.
Meslek hayatına kalem personeli olarak devam edeceklerin görev ve yetkilerini bilen bu mahkemelerde tutulan dosya ve defterlerin nasıl oluşturulduğu ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
UYAP sistemine entegrasyonun nasıl sağlandığı hakkında asgari düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrendiklerini pratiğe dökebilme yeterliliğine ulaşmış olmaları sağlanacaktır.
UYAP Kullanımını öğrenmiş olacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İdari yargı kalem işlemlerini öğrenir.
Hukuk, Ceza Mahkemelerindeki ve Cumhuriyet Savcılıklarındaki kalem işlemlerini kavrar.
Kalem personelinin görevlerini kavrar.
Kalem ve kalem hizmeti kavramlarının anlam ve içeriğini öğrenir.
Dersin İçeriği
Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinin kalem iş ve işlemleri “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği”nde, adli yargı ilk
derece ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı kalemlerin iş ve işlemleri ise “Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik” de düzenlenmiştir. Bununla beraber Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Muhakemeleri kanunu başta olmak üzere muhtelif mevzuat da da kalem hizmetlerinin yürütülmesine
ilişkin düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle yargı teşkilatına kısaca değinilerek ders kapsamında adli personel, kalem personeli ayrımı yapılarak, kalem işlemlerine yer veren mevzuatlar göz önüne alınarak kalemde yürütülen hizmetlerin neler olduğu, kalemde yapılan her türlü yazışma ve işlemler ile kalem personelinin (yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşir vd.) görevleri işlenmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı Kalem İşlemleri; Ceza Mahkemeleri Kalem İşlemleri; İnfaz İşlemleri; Adli Sicil İşlemleri; Ayniyat, Adli Emanet ve Arşiv İşlemleri; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Kalem İşlemleri; Türk Medeni Kanunu'nun Velâyet, Vesayetve Miras Hukuku İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük; İcra Hâkimliği Defterleri ve Yargı Harçları, kanun yolları, İdari Yargı ve Anayasa Mahkemeleri kalem hizmetleri anlatılmaktadır. Konular anlatılırken ilgisine göre gerekli teorik açıklamalar ile hukuki kavramlar da açıklanmaktadır. UYAP sisteminin tarihçesi ve genel bilgiler, UYAP siteminde bulunan menülerin içerikleri ve kullanım şekilleri bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
1
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
18
18
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
1
Toplam İşyükü/Saat
131
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Hatice MESCİ, Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Ders Notları, Isparta
2-Adliye Personeli El Kitabı, Adalet Bakanlığı
3-Adalet Bakanlığı Kalem Mevzuatı Hizmetiçi Eğitim Ders Notları
4- Anadolu Üniversitesi Kalem Mevzuatı Ders Kitabı
5- Hakan ALBAYRAK, Kalem (Yazı işleri) Mevzuatı
6- Evren KOÇ-Cengiz Serhat KONURALP Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliyesi Kalem Mevzuatı
7-İlgili mevzuat
8- Adalet Bakanlığı, UYAP uzaktan eğitim
Diğer Kaynaklar
1-Hatice MESCİ, Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Ders Notları, Isparta
2-Adliye Personeli El Kitabı, Adalet Bakanlığı
3-Adalet Bakanlığı Kalem Mevzuatı Hizmetiçi Eğitim Ders Notları
4- Anadolu Üniversitesi Kalem Mevzuatı Ders Kitabı
5- Hakan ALBAYRAK, Kalem (Yazı işleri) Mevzuatı
6- Evren KOÇ-Cengiz Serhat KONURALP Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliyesi Kalem Mevzuatı
7-İlgili mevzuat
8- Adalet Bakanlığı, UYAP uzaktan eğitim
Materyal
Dokümanlar
1-Hatice MESCİ, Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Ders Notları, Isparta
2-Adliye Personeli El Kitabı, Adalet Bakanlığı
3-Adalet Bakanlığı Kalem Mevzuatı Hizmetiçi Eğitim Ders Notları
4- Anadolu Üniversitesi Kalem Mevzuatı Ders Kitabı
5- Hakan ALBAYRAK, Kalem (Yazı işleri) Mevzuatı
6- Evren KOÇ-Cengiz Serhat KONURALP Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliyesi Kalem Mevzuatı
7-İlgili mevzuat
8- Adalet Bakanlığı, UYAP uzaktan eğitim
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
2
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
2
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
2