of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-125
Türk Yargı Teşkilatı
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Yargı örgütüne ilişkin kurallar ve bu kurallara göre oluşturulmuş yargı yerlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin Hedefleri
Öğrencilere genel olarak yargı kuvvetini ve yargılama faaliyetini öğretmek, Türk yargı örgütü içerisinde yer alan yargılama mercilerini, bu merciler arasındaki ilişkileri ve yargılama
faaliyetine doğrudan veya dolaylı katılan görevlileri tanıtmak, böylece diğer hukuk derslerinde geçen yargılamayla ilgili kavramları daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca bu derste öğretilen kavramlar aracılığıyla öğrencilerin genel anlamda ulusal ve uluslararası yargı sisteminin nasıl çalıştığı da gösterilmek amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Türkiye’deki mahkemeleri, bunların yapılarını, teşkilat sistemlerini ve işleyişlerini kavrar.
2- Yerel mahkemelerdeki yargılamaya katılan esas ve ara süjelerin neler olduğunu özümser.
3- Öğrenci bu derste devletin yasama-yürütme-yargı kuvvetleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
4- Yargılama faaliyetinin işleyiş biçimini öğrenir.
5- Türk Hukuk sisteminin işleyiş mantığını öğrenir.
6- Hükme karşı müraacat yollarını tanır.
7- Ceza hukuku ile yargılama hukuku arasındaki farkları tanır.
8- Türk Yargı Sistemindeki kurumları tanır.
Dersin İçeriği
Hukuk Devleti ve Yargı Erki, Yargı Bağımsızlığı, Hakimler, Savcılar, Adli Yargı Örgütü, İdari Yargı Örgütü, Askeri Ceza Yargısı, Kalem Görevlileri, Yargı Örgütü ile İlgili İdari Organlar ve Diğer Meslekler, Mahkemelerin Sınıflandırılması ve Türk Yargı Örgütünün
Şeması, İdari Yargı Örgütü, Hesap Yargısı, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı Teşkilatı
konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
2
2
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
99
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- İsmail AKSEL, Türk Yargı Teşkilatı, Ankara.
2- Ramazan ASLAN- Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, Ankara.
3- Cevdet ATAY, Türk Yargı Örgütü, Bursa.
4- Nazmi KÜÇÜKYAĞCI, Geçmişten Günümüze Türk Yargı Sistemi ve Yargı Bürokrasisi, Ankara.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0