of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-218
Sağlık Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
1- Sağlık alanında insanların sahip oldukları temel hakları öğretmek
2- Ulusal ve uluslararası düzenlemeleri incelemek;
3- Türkiye’de sağlık alanında kamu ve özel sektörün örgütlenme kural ve ilkelerini tespit etmek;
4- Sağlık alanında ‘sorumluluk’ kavramını açıklamak;
5- Tıbbi Etik ilke ve uygulama örneklerini incelemek;
6- Sağlık hukukunu yakından ilgilendiren sosyal güvenlik hukuku ile ilişkisini incelemektir.
Dersin Hedefleri
Temel bir hak ve özgürlük olarak sağlık hakkının ve hasta hakları başta olmak üzere sağlık hukukunun temel ilkelerinin anlatılması, sağlık kuruluşlarının örgütlenmesine dair kuralların bilinmesinin sağlanması, tıbbi sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluk kavramı ve öneminin gösterilmesi ve tıbbi etik ilkelerinin öneminin anlatılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Sağlık hukukunu oluşturan mevzuatın ne olduğunun öğretilmesi
2- Sağlık mevzuatına kolayca ulaşabilen sağlık yöneticileri yetiştirilmesi
3- Sağlık mevzuatını güncel olarak takip edebilme yeteneğinin kazandırılması
4- Sağlık alanındaki ulusal ve uluslar arası örgütlenmenin anlaşılması
5- Sağlık kamu hizmetinin yürütülmesinden doğan sorumluluğun yerine getirilmesi ve böylece hasta haklarının korunması
6- Tıbbi etik ilke ve uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
Dersin İçeriği
Türkiye ve dünyada sağlık alanında yer alan ulusal ve uluslararası teşkilatlardan tıbbi etik ilkelerine kadar her türlü yazılı ve yazısız kurallar ve uygulamalar
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
18
18
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008.
2. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010.
3. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012.
4. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
Diğer Kaynaklar
1. AYDIN, Murat; Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, 2008.
2. ÇAKMUT, Özlem; Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 2002.
3. ÇATAK IRIZ, Betül; Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, 2011.
4. DEMİR, Mehmet; Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı, Uluslararası Kaynaklar, 2006.
5. DEMİR, Mehmet; Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, 2010.
6. HATIRNAZ, Gültezer; Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, 2009.
7. İPEKYÜZ, Filiz; Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, 2006.
8. KARAKAŞ, İsa; Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi, 2010.
9. KARASU, Sinem; Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, 2009.
10. KICALIOĞLU, Mustafa; Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, 2011.
11. KIZILARSLAN, Hakan; Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma, 2007.
12. METİN, Sevtap; Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, 2010.
13. ÖZAY, Merter; Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2006.
14. ÖZDEMİR, Hayrünnisa; Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, 2004.
15. PETEK, Hasan; İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, 2009.
16. SARITAŞ, Hatice; Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, 2006.
17. SERT, Gürkan; Hasta Hakları, 2004.
18. SERT, Gürkan; Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, 2008.
19. ŞENOCAK, Zarife; Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, 1998.
20. TACİR, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 2011.
21. TÜRKMEN, Ali; Hasta ve Hekim Hukuku, 2010.
22. YILMAZ, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2010.
23. KAZMIER, Janice; Health Care Law, 2008.
24. FURROW, Barry; JOST, Timoty; JOHNSON, Sandra; Health Law, 2000.
25. KERVEY, Tamara; McHALE, Jean Vanessa; Health Law and The European Union, 2004.
26. MOSSIALOS, Elias;PERMANAND, Govin; BAETEN, Rita; KERVEY, Tamara; Health Systems Governance in Europe, 2010.
27. GOSTIN, Lawrence; Public Health Law and Ethics, 2002.
Materyal
Dokümanlar
1. GÜZEL, Ali; Uluslararası I.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2010.
2. GÜZEL, Ali, Uluslararası II.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2011.
3. SEMPOZYUM, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 2008
4. BAYGIN, Cem; UÇAR, Metin; BÜYÜKAY, Yusuf; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan, 2006.
5. SARP, Nilgün; HAKERİ, Hakan; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kıbrıs, 2010.
6. SARP, Nilgün; II.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kıbrıs, 2011.
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0