of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-230
Kıymetli Evrak Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
M. Fahrettin Önder
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Kıymetli evrak hukuku dersinde, temel kavramlar tanımlanarak, bu çerçevede kıymetli evrak hukukuna hakim olan genel ilkeler ve teoriler detaylı olarak incelenecek, kıymetli evrak hukukuna ilişkin ilke ve kurallar öğretilecektir. Ayrıca bu alanda karşılaşılabilecek hukuki problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar örnekler ile gösterilerek, problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Kıymetli evrak hukukunun temel kavramlarını belirleyebilecektir
Kıymetli evrak kavramını tanımlar
Kıymetli evrakın özelliklerinin belirler, Kıymetli evrakı sınıflandırır
Kambiyo senedi kavramının açıklayabilecektir
Kambiyo senetlerini sınıflandırır
Kambiyo senetlerinin özelliklerini açıklar
Poliçe kavramını açıklayabilecektir
Poliçenin unsurlarını belirler
Ciro kavramını tanımlar
Ciro çeşitlerini belirler
Poliçede aval kavramını tanımlar
Poliçenin ödenmemesinin sonuçlarını belirler
Bono kavramının açıklayabilecektir
Bononun unsurlarını belirler, Bononun ödenmemesinin sonuçlarını belirler
Çek kavramının açıklayabilecektir Çekin unsurlarını belirler Çekin özelliklerini ve diğer kambiyo senetlerinden farklarını belirler Çekin ödenmemesinin sonuçlarını açıklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kıymetli evrak hukukunun temel kavramlarını belirleyebilecektir
Kıymetli evrak kavramını tanımlar
Kıymetli evrakın özelliklerinin belirler, Kıymetli evrakı sınıflandırır
Kambiyo senedi kavramının açıklayabilecektir
Kambiyo senetlerini sınıflandırır
Kambiyo senetlerinin özelliklerini açıklar
Poliçe kavramını açıklayabilecektir
Poliçenin unsurlarını belirler
Ciro kavramını tanımlar
Ciro çeşitlerini belirler
Poliçede aval kavramını tanımlar
Poliçenin ödenmemesinin sonuçlarını belirler
Bono kavramının açıklayabilecektir
Bononun unsurlarını belirler,Bononun ödenmemesinin sonuçlarını belirler
Çek kavramının açıklayabilecektir Çekin unsurlarını belirler Çekin özelliklerini ve diğer kambiyo senetlerinden farklarını belirler Çekin ödenmemesinin sonuçlarını açıklar
Dersin İçeriği
kıymetli evrak, kıymetli evrakın devri, iptali, nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, kambiyo senetleri, poliçe, keşidesi ve şekli, poliçenin devri, cironun hususi çeşitleri,kabul ve aval, ödeme, kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları, bono, çek, çeklerin keşidesi ve şekli, unsurları, devri,ödeme, hamilin müracaat hakları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
102
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öztan, F. 2009, Kıymetli Evrak Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar
Kendigelen, A./Arslan, K./Ülgen, H./Helvacı, M. 2009, Kıymetli Evrak Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
4
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
4
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
4