of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ECZ-126
Literatür Tarama ve Araştırma Yöntemleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU
Dersin Yardımcıları
Ana kaynak: 
?1. Pubmed  ?
2. Web of Science?
3. Dergilerin on-line yayınları ?
4. Kütüphanemizdeki veri tabanları ve elektronik yayınlar 
5. Ulusal Tez Merkezi
6. Ulakbim??

Yardımcı kaynaklar: ?
1. Basılı Bilimsel dergiler 
?2. Basılı Bilimsel kitaplar
?3. Eleştirilecek olan 3 araştırma makalesi (Dersin öğretim üyesi tarafindan verilecektir).
Dersin Amacı
Bilimsel düşünce ve etik, edinilen bilginin bilimde geçerliliği ve güvenirliğinin sorgulanması, hipotez kurma, literatür araştırması, araştırma raporu, proje, tez kavramlarını tanıtarak bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerinin adımlarını öğretmek. Ulusal ve uluslararası veri tabanlarını yardımıyla veri toplama teknikleri kullanmak, verileri analiz etme becerilerini kazandırmak/geliştirmek. Bilimsel araştırma sonuçlarının akademik yazım kuralları çerçevesinde düzenleme becerisini kazandırmak. Literatür organizasyonu, bibliyografik verilerin düzenlenmesi ve kaynak gösterme çeşitlerini kavramak. Bilimsel bir araştırmayı rapora dönüştürmeyi, kitap tanıtımı, makale ve lisansüstü tez yazım kurallarını, proje hazırlama becerisiyle birlikte sunum tekniklerini öğretebilmek.
Dersin Hedefleri
1- Yerli ve Yabancı doğru literatüre, ilgili araçları kullanarak ulaşabilme becerisini kazandırmak.
2- Literatür okuma ve yorumlayabilme becerisi kazandırmak.
3- Literatürden elde edilen bilgiler özümseyerek sentez yapabilmek ve yeni fikirler üretebilme becerisini kazandırmak.
4- Literatüre dayalı ödev, araştırma projesi, bitirme ödevi, proje ve tez gibi yazılı metinleri akademik kurallara uygun olarak hazırlayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 - Veri toplama ve analiz etme tekniklerini uygulayabilme ve doğru veriye ulaşabilme,
2 - Doğru hipotez kurabilme ve verileri objektif değerlendirebilme,
3 - Yazım kurallarına örnek verebilme ve kaynak gösterilme,
4 - Araştırma raporu, kitap tanıtımı, tez, makale, proje yazım tekniklerini uygulayabilme,
5 - Bilimsel etik, bilimsel güvenirlik konularını hatırlayabilme,
6 - Sunum tekniklerini kullanabilme
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı; Literatür değerlendirme - tanıma, Literatür tarama teknikleri, Elektronik ve basılı literatüre ulaşım, Farklı, çok sayıda ve orijinal kaynaklara ulaşabilme, Literatür okuma, Literatür yorumlama, Literatür eleştirme, Literatür tartışabilme, Literatürdeki verilerin analiz edilmesi, Veri ve bilgilerin sentez edilmesi, Literatür okuma sonrası orijinal fikir üretme, Sunum teknikleri ve Makale değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
0
0
Ödevler
   
Devam
0
0
Sunum
   
Uygulama
0
0
Proje
   
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
   
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme
 
2
Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme
 
3
Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme